اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمدتقی فخلعی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

m-fakhlaei.profcms.um.ac.ir
fakhlaeium.ac.ir
0000-0001-5173-3165


تحصیلات دانشگاهی:

مقطع تحصیلی

رشته         تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

سال فراغت از تحصیل

 

  میانگین

 

عنوان پایان نامه تحصیلی

 

    درجه

کارشناسی

فقه و مبانی    حقوق اسلامی

فردوسی

1373

18.87

-

-

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی

حقوق اسلامی

فردوسی

1375

18.78

پژوهشی موضوعی در سنت و بدعت

عالی

دکترا

فقه و مبانی

حقوق اسلامی

تهران

1381

18.23

بررسی تطبیقی آرای اصولیان در باب تعارض ادله

عالی

تحصیلات حوزوی: پایان کفایتین از دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد سال1375

سوابق پژوهشی:

الف: تألیفات:

1) مجموعه گفتمانهای مذاهب اسلامی/ انتشارات مشعر/ تهران/ 1383/ چاپ اول

2) رهیافت‏ فقهی در حقوق بین‏الملل/انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، انتشارات پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 1394

  ب. مقالات:

 • پژوهشی در قاعده فقهی درء الحد/ نشریه دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی/(علمی پژوهشی)/شماره47 و 48 بهار و تابستان1379
 • جستاری در تاریخ تفسیر آیات الاحکام/ نشریه دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی/(علمی پژوهشی) / شماره49 و 50 پاییز و زمستان1379
 • باز خوانی آرای فقهی معاصر در باب مشروعیت سیاسی/ نشریه مطالعات اسلامی (علمی و پژوهشی)/شماره 69/پاییز1384
 • مبانی و احکام فقهی محیط زیست/ نشریه مطالعات اسلامی(علمی و پژوهشی)/ شماره71/ بهار1385
 • در جستجوی سلیم بن قیس هلالی/ نشریه مطالعات اسلامی(علمی و پژوهشی)/ شماره72/ تابستان1385
 • تأملی فقهی پیرامون ماده268 قانون مجازات اسلامی/ نشریه مطالعات اسلامی(علمی پژوهشی)/ شماره75 / بهار86
 • تأملی در باره جهاد ابتدایی دعوت/ نشریه مطالعات اسلامی(علمی و پژوهشی)/ شماره77/ پاییز1386
 • پژوهشی در چیستی سیره عقلا و نسبت آن با حکم عقل/ فقه و اصول(علمی و پژوهشی)/ بهار و تابستان 89
 • پژوهشی در باره نقش اجتهاد در تشخیص موضوعات احکام/ فقه و اصول(علمی پژوهشی) / بهار و تابستان 88
 • مبانی فقهی موسیقی/ الهیات و حقوق/ نشریه تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی/ 1387
 • بررسی شرط معاصرت سیره عقلا با عصر معصومان/ فخلعی-ولی اللهی/ فقه و اصول (علمی پژوهشی)/پاییز و زمستان 89
 • تحول آرای فقیهان امامی در باب روشها و ابزار انشای عقد همراه با تحلیل دیدگاه امام خمینی(س)/فخلعی/ متین(علمی پژوهشی)/ پاییز 88
 • بررسی آرای فقها در مورد منافات اخذ اجرت با قصد قربت/ فخلعی – شیخی/ متین (علمی پژوهشی)/ تابستان 90
 • تحلیل وضعیت ید امین در حالت ترک تقصیر/ فخلعی – شعبانی/ فقه و اصول (علمی پژوهشی)/ پاییز و زمستان 90
 • مفهوم شناسی نصب در آرای فقهای امامیه/ فخلعی – صابری – توکلیان / مقالات و بررسیها(علمی پژوهشی)/ پاییز و زمستان 90
 • بررسی اشکال تخصیص ناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات/ فخلعی – شیخی/ آموزه های فقه مدنی (علمی پژوهشی)/ پاییز و زمستان 90
 • مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول/ حائری- فخلعی- ملک افضلی/ فقه و اصول /(علمی پژوهشی) بهار 91
 • بررسی حکم تکلیفی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکه‎ای/ ناصری مقدم- فخلعی- محسنی- ابراهیمی/ فقه و اصول/ تابستان 91
 • پژوهشی در سیر تاریخی تنقیح مناط در فقه امامیه/ حائری- فخلعی – ملکی/ فقه و اصول(علمی پژوهشی)/ زمستان 91
 • نقد و تحلیل ادله عقلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات/ فخلعی-سلطانی-شیخی/آموزه‏های فقه مدنی (علمی پژوهشی)/ پاییز و زمستان 91
 • بررسی احکام وضعی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکه‎ای/ ناصری مقدم- فخلعی- ابراهیمی/ فقه و تاریخ تمدن(علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی)/ پاییز 90
 • بررسی فقهی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکه‎ای سالم/ ناصری مقدم- فخلعی- ابراهیمی/ فقه و تاریخ تمدن(علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی)/ زمستان 90
 • نقدی بر نظریه فقهی کفایت پنجاه سوگند توسط مدعی در قسامه/حقیقت پور، فخلعی، ناصری مقدم/فقه و اصول/بهار 94
 • پژوهشی در دلالت عبارت قرآنی لاتعاونوا علی الاثم والعدوان/سیف الله احدی، فخلعی/آموزه های فقه مدنی
 • واکاوی تفصیل منسوب به میرزای قمی در خصوص حجیت ظواهر/سیدجبار گلباغی، فخلعی/پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد بابل
 • واکاوی حکم تجری در ادله نقلی/نریمانی، فخلعی/علوم قرآن و حدیث،
 • اندیشه تکفیری در فقه، ریشه ها و راههای علاج آن/محمود توکلیان، فخلعی/تاریخ و فرهنگ
 • بررسی ادله مشروعیت خرید و فروش اعضای بدن در فقه شیعه/فخلعی، گلباغی/فقه و اصول، تابستان 93
 • نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات/بهمن پوری، حائری، فخلعی/فقه و مبانی حقوق اسلامی، زمستان 92
 • بازپژوهی امکان و روایی انتشار اکاذیب از نظرگاه فقه/علی اکبری بابوکانی، حائری، فخلعی/دین و ارتباطات، زمستان 92
 • بازپژوهی کستره موضوعی و حکمی کتب ضاله/ دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی، زمستان 1392
 • تحلیل محذورات خطابی تعبد به امارات ظنیه/پژوهش‏های فقه و حقوق اسلامی، زمستان 1394
 • عدالت در اطلاع رسانی از منظر فقه/دوفصلنامه دین و ارتباطات، تابستان 1393
 • سرائر و انگیزه‏های تألیف آن/ دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی، تابستان 1393
 • پژوهشی در دلالت عبارت قرآنی لا تعاونوا علی الاثم و العدوان بر حرمت اعانه بر اثم و عدوان/ آموز‎های فقه مدنی، زمستان 1393
 • پژوهشی در سیره متشرعه، شرایط حجیت و شبکه روابط مفهومی آن/ فصلنامه فقه و اصول، تابستان 1394
 • بررسی تناقض نمایی قاعده الشروط لا یوزع علیها الثمن با قاعده للشرط قسط من الثمن/ آموزه های فقه مدنی، تابستان 1394
 • واکاوی موانع ترانزیت کالاهای حرام در فقه امامیه/ آموزه های فقه مدنی، بهار و تابستان 95
 • نگرشی تاریخی – تحلیلی به مرجحیت مخالفت با عامه در متون فقه امامیه و تأملاتی در آن/ کاوشی نو در فقه، پاییز 93
 • بازخوانی حکم فقهی شرکت در نماز جماعت مخالفان و اقتدا به آنان با رویکرد ویژه به دیدگاه امام خمینی / فقه و اصول، تابستان 95
 • تأملی در تسلیم مهر به مجرد عقد در نکاح دائم / پژوهش‏های فقهی، زمستان 94
 • بررسی فقهی نقش قبض در تصرفات زوجه در مهر / مطالعات زن و خانواده، بهار و تابستان 94
 • واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت مشروع در فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق موضوعه ایران و مصر / آموزه‎های فقه مدنی، پاییز و زمستان 94
 • بررسی مسئله انتساب تصویب به اهل سنت/ فقه و مبانی حقوق اسلامی، بهار و تابستان 94
 • بررسی حکم فقهی حرمت حفظ کتب ضلال / فصلنامه فقه و اصول، زمستان 94
 • تحلیل و نقد ادله جواز غیبت مخالفان مذهبی / پژوهش‏های فقه و حقوق اسلامی، زمستان 94
 • واکاوی تاریخی قاعده اخذ اجرت بر واجبات با رویکرد به آرای صاحب عروه / پژوهش‎های فقه و حقوق اسلامی، زمستان 94
 • تأملی در مدلول روایت موسوم به مباهته / تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء، زمستان 94
 • رهیافت مقصدگرا به امر به معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی امامیه/ سیاست متعالیه، تابستان 96
 • بهره گیری از مقاصد شریعت در تشخیص اهم/ کاوشی نو در فقه اسلامی، زمستان 95
 • حکم زکات در ملک متزلزل/ فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تابستان 96
 • بازخوانی ادله متنی حجیت خبر واحد در پرتو سیره عقلا/ فقه و اصول، تابستان 96
 • جواز بهتان بر بدعت گذار از منظر فقهی و اخلاقی/ پژوهشنامه اخلاق، تابستان 95
 • جستاری در ملاک حرمت فروش سلاح به مخالفان مذهبی/ جستارهای فقهی و اصولی، پاییز 95
 • سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر / فقه و حقوق خانواده، زمستان 95
 • بازخوانی دیدگاه امام خمینی در باب حکم فقهی غیبت مخالفان/ جستارهای فقهی اصولی، زمستان 94
 • نگرشی تاریخی تحلیلی به مرجحیت مخالفت با عامه در متون فقه امامیه و تأملاتی در آن/ کاوشی نو در فقه، پائیز 93
 • واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع/ آموزه‌های فقه مدنی، زمستان 94
 • ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی/ دانشنامه حقوق اقتصادی، زمستان 95
 • نقد و تحلیل ادله حجیت سیره متشرعه / جستارهای فقهی اصولی، تابستان 95
 • نقدی بر ادله جریان خیار شرط در نکاح/ فقه و اصول، پاییز 96
 • نقش عرف در فقه ابن ادریس / فقه و مبانی حقوق اسلامی، بهار و تابستان 95
 • بازپژوهی ادله جواز تصرفات زوجه در مهر پیش از استقرار/ فقه و اصول، زمستان 96
 • نگرشی نو در مفاد قاعده نفی سبیل و نسبت سنجی آن با اصل عدالت در روابط بین المللی/ کاوشی نو در فقه اسلامی، بهار 95
 • بازخوانی ادله متنی حجیت خبر واحد در پرتوی سیره عقلا/ فقه و اصول/ تابستان 96
 • حکم زکات در ملک متزلزل / فقه و مبانی حقوق اسلامی/ تابستان 96
 • بهره گیری از مقاصد شریعت در تشخیص اهم/ کاوشی نو در فقه اسلامی/ زمستان 95
 • رهیافت مقصدگرا به امر به معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی امامیه/ سیاست متعالیه/ تابستان 96
 • تحلیل جرم سازمان یافته از دریچه فقه/ جستارهای فقهی اصولی/ زمستان 96
 • بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال/ آموزه های فقه مدنی/ زمستان 96
 • ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻣﺠﺎری ﻗﺎﻋﺪه ﻧﻔﯽ وزر و اﺑﺘﻨﺎی آن بر سیره ﻋﻘﻼ/ فقه و مبانی حقوق اسلامی/ تابستان 97
 • واکاوی قالب شناسی حواله با رویکرد به دیدگاه صاحب عروه/ پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی/ تابستان 97
 • خیار شرط در صلح/ فقه و اصول/ تابستان 97
 • خاستگاه‌های اصول عملیه در متون فریقین/ فقه و اصول/ پائیز 97
 • تأملی در بهره گیری از «قرعه» در تزاحم/ جستارهای فقهی اصولی/ پائیز 97
 • تحلیل آرای نادر فقهی شیعه در باره حجاب زن مسلمان/ جستارهای فقهی اصولی/ پائیز 97
 • آسیب شناسی عرصه های تزاحم در مسائل فقه سیاسی/ علوم سیاسی / زمستان 97
 • بررسی فقهی حکم درآمدهای ناشی از رانت با استناد به آیۀ تجارت/ آموزه‌های فقه مدنی/ زمستان 97
 • قاعدۀ نفی سبیل و چالش قانون پذیری اقلیتهای مسلمان در کشورهای غیر اسلامی از نگاه فقه شیعه/ تابستان 97/ پژوهشنامه مذاهب اسلامی
 • اعتبارسنجی مرجحیت مخالفت با عامه در علاج تعارض اخبار (مورد پژوهی نجاست خمر)/ پژوهشهای فقهی/ پاییز 97
 • واکاوی تاریخی قاعده ی تنجیز با رویکرد به آراء محقق یزدی در نقد دیدگاه مشهور/ فقه و اصول/ بهار 98
 • موقعیت حسم مادة فساد در رهیافت فقه حکومتی/ معرفت سیاسی/ تابستان 98
 • مفهوم شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه/ پژوهش های فقهی/ زمستان 98
 • بازپژوهی نظریه فقهی نفی عدالت از مخالفان مذهبی و رمی آنان به فسق/ جستارهای فقهی اصولی/ تابستان 98
 • بررسی موقعیت سیره در میان ادله اقوال در معاملات صبی/ فقه و اصول/ پاییز 98
 • شیوه های معرفی نشده جمع ادلّه در کتاب جواهرالکلام و ارائه الگوریتم متناسب با آن/ جستارهای فقهی اصولی/ تابستان 99
 • ظرفیت سنجی منابع فقه سیاسی شیعه در مباحث مکاسب محرمه/ سیاست متعالیه/ تابستان 99
 • بازخوانی ادله و مستندات قاعدۀ «الولایة الخاصة أقوی من الولایة العامة»/ جستارهای فقهی اصولی/ بهار 99
 • واکاوی قاعدۀ تبعیض در حجیت/ جستارهای فقهی اصولی/ بهار 99
 • بازخوانی مستندات فقهی در باب شرط تساوی محل در قصاص دندان/ فقه، زمستان 99
 • تبیین جایگاه رفتار ناقض حق کرامت در جرم انگاری/ پژوهشهای اخلاقی/ بهار 1400
 • جایگاه‌ مصلحت ‌در‌ تحقق‌ مقتضیات‌ عقود ‌با ‌تأملی ‌بر‌ راه‌حل‌مصلحت‌کامنه/ پژوهشهای فقهی/ زمستان 99
 • امکان سنجی فقهی اصولی تبعیض در حجیت خبر/ جستارهای فقهی اصولی/ زمستان 98
 • ماهیت انقلاب نسبت (نگاهی نو به روش‌شناسی ملاحمد نراقی در حل تعارضات)/ پژوهشهای اصولی/ پاییز 1399
 • ردّپای جرم سازمانی یافته در فقه با نگرشی بر توطئه افک/ مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق/ بهار و تابستان 1398
 • بازپژوهی نظریۀ فقهی نفی عدالت از مخالفان مذهبی و رمی آنان به فسق/ جستارهای فقهی/ تابستان 1398
 • ضابطۀ تشخیص شرط مخالف مقتضای ذات عقد از شرط نامشروع و تطبیق آن بر عقود بانکی، پژوهه‌های فقهی تا اجتهاد، تابستان 1399
 • تبیین و تحلیل راههای ارتباط و گفتگوی بین مذاهب در اندیشة فقهی امامیه )مطالعة موردی: مدارا با مخالفان مذهبی)/ دین و ارتباطات/ پاییز و زمستان 1399
 • بررسی عهدنامه امیرمؤمنان(ع) به مالک اشتر از منظر کارکردهای فقه سیاسی، پژوهشنامه نهج البلاغه، بهار 1400
 • واکاوی حکم استرقاق اسیر جنگ بر اساس آیات و احادیث، فصلنامه سفینه، بهار 1400
 • نگاهی نو به انقلاب نسبت به مثابه نظریه ای اصولی، دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول، پائیز و زمستان 1400
 • نقش هیپنوتیزم در شکل گیری اعمال مجرمانه و بررسی ابعاد فقهی و حقوقی آن، فقه پزشکی، زمستان 1400
 • آمیختگی فقه و اخلاق در گزاره‌های فقهی باب معاملات‌، دوفصلنامه اخلاق پژوهی، بهار و تابستان 1400
 • journal of politics & law/ Principles of the Development of Transactions Jurisprudence
 • Types of Shiite jurisprudents' Reference to the Practical Sire of the Holy Prophet (PBUH) and Imams (AS) journal of politics & law/

ج. راهنمایی و مشاوره پایان نامه های تحصیلی:

     پایان نامه های دفاع شده کارشناسی ارشد:

 راهنمایی:

 1. نگرشی نو بر مفهوم ارتداد در حقوق کیفزی اسلام/ سعید ابراهیمی/1383
 2. سیره عقلا و نقش آن در استنباط فقهی/ مجتبی ولی اللهی/1384
 3. نقش عوامل محیطی در تشریع احکام اسلام/ منصوره بکایی/1385
 4. بررسی تطبیقی جرایم و مجازات قاضی/ فرزانه سادات هاشمی/ 1386
 5. حقوق بشر دوستانه از نگاه فقه اسلامی و حقوق بین‎الملل/سعیده عدالتی
 6. جریان شناسی فقه سلفی/علی بابایی آریا
 7. بررسی فقهی پدیده حجاب به مثابه یک الزام حکومتی/ نرگس سادات مقدس
 8. بازخوانی نظریه انسداد/ مهدی مرادی
 9. عدالت و امنیت و شناسایی عرصه‎های تزاحم آن دو/ سیده زهره شارع
 10. کاوشی نو در مسئله اخذ اجرت بر واجبات/ مجید رضا شیخی
 11. بررسی حجیت و ابعاد سنت فعلی/ زهرا حقیقت
 12. بررسی زمینه‎های کاربردی قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران/  محمد خلیلی
 13. فقه و ترافیک/ علی فهمیده قاسم زاده
 14. بررسی احکام فقهی فریقین نسبت به یکدیگر/محمود مرویان حسینی
 15. سیره متشرعه و کاربرد آن در استنباط فقهی/زهرا سادات احمدی سلیمانی
 16. بررسی ملاکات عقاب اخروی/ محمد دانش نهاد
 17. بررسی کاربردی قاعده نفی عسر و حرج در فقه عبادیات/منصوره یگانگی
 18. کارکرد مقاصد شریعت در فقه سیاسی با تکیه بر نهج البلاغه/ بشری عبدخدایی
 19. بررسی کارکردهای اصل برائت در فقه معاملات/افسانه رستگار مقدم
 20. مسائل اختصاصی حج بانوان در فقه فریقین/نرجس قدیری
 21. مصادیق اختلافی غرر در نگاه فقیهان امامیه/ زهرا پاسدار
 22. شرط ضمان در عقود امانی در متون فقه امامیه / سیدحسن حسنی پور
 23. مباحث کاربردی قاعده احترام در متون فقه امامیه/ فاطمه سادات غلامی
 24. بررسی حکم وضعی معاملات حرام از منظر شیخ انصاری و شارحان کتاب مکاسب/ مرضیه عباسی
 25. بررسی دیدگاههای فقیهان امامیه در باره قلمرو اصل صحت در ابواب معاملات با محوریت شرح لمعه/ مریم کیانی
 26. مفهوم وصف در متون فقهی (ابواب معاملات) / محمدرضا ناصری
 27. تحلیل آرای نادر فقهی در مورد حجاب زن مسلمان/ مژده سادات ابراهیمی
 28. بررسی آرای فقهای امامیه در باب کارگزاری حاکم جائر از شیخ انصاری تا کنون/ زهرا بدیعی رضوی
 29. بررسی تحلیلی آرای امام خمینی و آیت الله خوئی در خصوص معاملات با قصد حرام/ سیدمهدی پرهیزگار
 30. استنادات فقهی آیت الله خویی به قرآن کریم در کتاب مبانی تکملة المنهاج در مقایسه با کتب مشهور آیات الاحکام شیعه در ابواب قصاص ودیات/ محمد رخشانی
 31. بررسی کاربردی قاعده‌ی نفی عسر و حرج در ابواب معاملات، بر پایه‌ی کتاب الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة/ ساجده کیمیایی
 32. بررسی تطبیقات قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در متون فقهی/ مریم عامل دادخدائی
 33. تحلیل مسائل فقهی مستند به استحسان در فقه حنفی با نگاه به فقه امامیه در ابواب حدود و تعزیرات/ غلام‌سخی حکیمی
 34. اطلاق مقامی: ماهیت و تطبیقات اصولی و فقهی/ سیدصالح قبولی درافشان
 35. بررسی کاربردی قاعدۀ میسور در متون فقه امامیه (ابواب عبادی)/ عماد کلباسی
 36. مقارنه آرای اصولیان معاصر درباره دلالت‌های سیره عقلا در مباحث حجیت/ مهدی انواری نسب
 37. بررسی موارد کاربردی قاعده احسان در متون فقه امامیه/ محمد سبزجو
 38. تبیین و تحلیل روش شهید ثانی در حل تعارض اخبار بر پایه کتاب الروضه البهیه؛ قلمرو تحقیق: ابواب طهارت، صلات، صوم و حج/ رضا اکبرزاده ثانی
 39. بررسی کاربردی قاعده سلطنت در بیع و خیارات، بر پایه کتاب مکاسب شیخ انصاری/ فرزانه صانع
 40. بررسی تحلیلی تحول تاریخی اصل برائت در منابع اصولی فریقین، محمدرضا ولائی

 

  مشاوره:

 1. بررسی اصل عدالت در فقه و حقوق اسلامی/ حسن حسینی/1383
 2. بررسی آرای ابن عابدین و امام خمینی در مورد عرف/ محمد حنیف عرفانی/1385
 3. بررسی فقهی و حقوقی جرایم رسانه ای/ مریم الهامی/1385
 4. بررسی فقهی و حقوقی اسباب تملک/ حسین شریفی/ 1386
 5. سنجش حقوق بشر اومانیستی با فقه و حقوق اسلامی/ مصطفی ایمانی/1385
 6. مبانی فقهی تقسیم سر زمینها و تأثیر آن بر روابط بین الملل/ زهرا قائدی/1386
 7. بررسی قلمرو حریم خصوصی در فقه/ راضیه معمار بهابادی/ 1386
 8. حقوق متهم و مجرم از منظر فقه و حقوق موضوعه/ محمد براری لاریمی
 9. بررسی تطبیقی نیت در عبادات/ علی خواجه پساوه‏ای
 10. تنقیح مناط و کاربرد آن در فقه امامیه/ فائزه ملکی
 11. بررسی ضمان درک در حقوق ایران و فقه مقارن/ روح الله خدایی
 12. بررسی اصولی و فقهی مبانی و آثار تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات/  منصوره دهقانی محمد آبادی
 13. مبانی اصولی و کلامی تجری و آثار آن در فقه امامیه و قانون ایران/ محسن حاجی راده
 14. سوگواری از منظر مذاهب/  سمیه صنعتی
 15. بررسی آرا و ادله فقهی دیه اهل کتاب در مذاهب اسلامی/ حسین اکبری اقدم
 16. تحلیل فقهی احکام اعمال منافی عفت از کتاب مبانی تکملة المنهاج و .../ محمد حاجی زاده
 17. بررسی رویکرد صاحب جواهر به فقه القرآن در ابواب جهاد و امر به معروف و نهی از منکر/ سعید غدیر زاده طوسی
 18. آرای فقیهان امامیه در مورد ولایت تشریعی معصومان (رهیافت تاریخی)/ سیدمحمدرضا سبط الشیخ
 19. اجبار پذیری احکام فقهی / زینب نوبخت
 20. رویکرد صاحب جواهر به فقه القرآن باب حدود / مصطفی باقری
 21. شکنجه به منظور اقرار از منظر فقه مذاهب/ میثم احمدی
 22. بررسی تطبیقی اصالة البرائة از منظر سه اصولی بزرگ: امام خمینی، شهید صدر و آیت الله خوئی / مصطفی لطیف زاده
 23. بررسی اصولی انصراف و کاربردهای فقهی آن بر اساس کتاب الروضة البهیة/ معصومه اسدی
 24. تحلیل فقهی حقوقی تطفیف/ اکرم خلیل آبادی
 25. بررسی فقهی حقوقی جرائم دولت/ سیدجمال احمدی روئین
 26. بررسی قاعدۀ «الوِلایة الخاصَّة أقوی من الوِلایة العامَّة» و مصادیق آن در فقه مذاهب/ مریم غلامی
 27. استنادات فقهی به آیات الأحکام در باب نکاح در دو کتاب بدائع الصنائع و الروضة البهیة با نگاه به احکام القرآن جصاص و زبدة البیان/ عبدالستار بهرامی
 28. حمایت از کالای ایرانی از دریچه فقه/ فرزانه رمضانی
 29. بررسی رویکرد صاحب جواهر به فقه القرآن در باب نکاح/ فاطمه سادات طباطبایی

     رساله‌های دفاع شده دکتری:

     راهنمایی:

 • پژوهشی در باب اجتهاد در موضوعات احکام شرعی/سید جعفر علوی
 • بررسی ریشه‏های تکفیر در اندیشه فقهی(مطالعه موردی در موضوعات نصب و رفض)/محمود توکلیان
 • تحلیل فقهی شخصیت حقوقی/محمدعلی قاسمی
 • بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها/محمدهادی قبولی
 • ملکیت متزلزل (تحلیل فقهی مفاهیم، مصادیق و احکام)/ سیف الله احدی
 • بررسی موضوعی و حکمی اموال واجب الاتلاف/ علی سرایلو
 • بررسی موقعیت سیره عقلا در فقه معاملات در متون فقهی دو سده اخیر (مطالعه موردی: کتاب المتاجر)/ بی بی راضیه آرام
 • تحلیل آرای صاحب جواهر در اصول عملیه/ حسین حقیقت پور
 • بررسی رویکردهای عملی فقیهان امامیه به مخالفت با عامّه در باب تعارض اخبار/ عطیه علیزاده
 • احکام امتنانی(ماهیت، معیار ، مصادیق و آثار)/ بهروز مجد زاده
 • عرصه های تزاحم در فقه سیاسی و رویکرد فقیهان امامیه در علاج تزاحم (حوزه تحقیق : موضوعات مکاسب محرمه)/ بشری عبدخدایی
 • چالش های فقهی مدارای میان مذاهب اسلامی ( مطالعه موردی: رمی به فسق و بدعت )/ سیدمهدی مرویان حسینی
 • سیاست جنایی اسلام در تعزیرات با نگاهی به سیاست جنایی تسامح صفر در آمریکا/ فاطمه مسرور

مشاوره:

 1. بررسی مبانی و احکام فقهی محیط زیست/ احسان تاریمرادی/1384
 2. بررسی پدیده حصر مذاهب فقهی/ شعبان علی خان صنمی/1387
 3. تأثیر متقابل فقه و اخلاق در حقوق خانواده اسلام/ محمد مهدی زارعی/1387
 4. بررسی فقهی- حقوقی بازاریابی شبکه‏ای/بی بی رحیمه ابراهیمی
 5. قاعده حفظ نظام و آثار آن (با تأکید بر نظام سیاسی اسلام)/ محسن ملک افضلی
 6. بررسی خاستگاه‎های تعارض در احادیث فقهی / حسنعلی اخلاقی
 7. بررسی آرا و اندیشه اصولی ابن ادریس با تکیه بر کتاب سرائر/داریوش بخردیان
 8. بازپژوهی آرای فقهی در باب کتب ضلال/احسان علی اکبری بابوکانی
 9. بررسی آرای ویژه محمد کاظم یزدی در فقه قراردادها/سیدعلی جبار گلباغی
 10. سیره عملی فقهای امامیه در مواجهه با سنت فعلی معصومان در ابواب فقهی طهارت، صلات، زکات، صوم و خمس/ مهران خادم مرزودی
 11. بررسی تطور اندیشه فقهی در فقه المعاملات در مقایسه دیدگاه‌های شیخ طوسی و شیخ انصاری/مهدی مرادی
 12. موقعیت سنجی نظم عمومی در فقه امامیه و بررسی احکام مغایر آن/ حسن رضا زاده
 13. بررسی تحلیلی آرای فقیهان در باب غیبت و بهتان مخالف و بدعت آور/ علی محمدیان
 14. بررسی تعامل فقه شیعه با یکپارچه سازی اجتماع در غرب در قلمرو الزامات و تعهدات/ محسن احمدوند
 15. تغییر پذیری احکام در عرصه عبادات؛ امکان، ماهیت، معیار / محمد عدنانی
 16. بررسی سنجه‌های تشخیص «أهمّ» از «مهمّ» در فقه/ میرزا محمد واعظی
 17. جرم سازمان یافته از دریچه فقه/ حمید سلیمانی
 18. بررسی مفهومی و مصداقی قاعده وزر و مستثنیات آن از دیدگاه مذاهب فقهی و نظام حقوقی ایران/ محسن شفیعی
 19. بررسی تطور اندیشه‌ فقهی در فقه معاملات (متاجر) در مقایسه دیدگاه‌های فقهی شیخ طوسی و شیخ انصاری/ مهدی مرادی
 20. تحلیلی بر نظریه خطابات قانونی امام خمینی ره و آثار فقهی و اصولی مترتب بر آن/ محمدهادی بلالی
 21. رانت‌خواری از منظر مذاهب فقهی/ محمدعلی شیخ الاسلامی
 22. بررسی رویکرد عملی فقهای امامیه در مواجهه با سنت فعلی در ابواب قضا، شهادات، حدود، قصاص و دیات/ فتاح فتاحی وانانی
 23. شیوه های معرفی نشده جمع اخبار متعارض در فقه امامیه با محوریّت کتاب جواهر الکلام/ محمدامین بزرگمهر
 24. بررسی رویکرد عملی فقها در مواجهه با مقتضای ذات و اطلاق عقود بر پایه جواهرالکلام/ اباذر افشار
 25. تحلیل فقهی موانع نکاح در قانون مدنی و احوال شخصیه کشور عراق با نگاهی به قوانین موضوعه ایران، ظلال النعمانی

    ج: طرح‏های پژوهشی:

 • تأملات فقهی پیرامون اصول قراردادها در قانون مدنی/ دانشگاه فردوسی مشهد/ در حال اجرا
 • رهیافت فقهی در حقوق جنگ و صلح/ پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی/ در حال اجرا

د. علایق پژوهشی

 • فقه سیاسی
 • فقه جزائی
 • فقه مدنی
 • فقه عبادی
 • فلسفه فقه
 • اصول فقه
 • پژوهش در تراث

       ه. سوابق آموزشی:

 • تدریس دروس رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و دروس کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی از سال1381 و دکتری حقوق جزا از سال 1395 در دانشگاه فردوسی مشهد

       و. سوابق اجرایی و مسئولیتی:

 • سردبیر مجله علمی فقه و اصول از سال1385
 • مدیر مسئول مجله علمی فقه و اصول از سال 1395
 • عضویت در هیئت تحریریه مجلات: فقه و مبانی حقوق اسلامی/ دانشگاه تهران، آموزه های فقه مدنی، آموزه‌های فقه عبادی/ دانشگاه رضوی، فقه و اصول/ دانشگاه فردوسی مشهد، فقه و تاریخ تمدن/دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 • مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی از سال1387 تا کنون (هفت دوره متوالی) و استمرار دارد.
 • عضو حقیقی شورای دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1393 تا 1397
 • عضو حقیقی شورای فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1393 تا 1397
 • نماینده کمیته جذب دانشگاه فردوسی مشهد در کمیسیون فرهنگی ارتقای مرتبه اساتید دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1393 تا 1397
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی (دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی) از سال 1393 تا کنون
 • عضو شورای پژوهشی گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی

 

مدیر مسئول

دکتر محمدتقی فخلعی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

m-fakhlaei.profcms.um.ac.ir
fakhlaeium.ac.ir
0000-0001-5173-3165

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اکبر ایزدی فرد

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

rms.umz.ac.ir/~izadifard/
ezadifardumz.ac.ir

دکتر احمد باقری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ftis.ut.ac.ir/~bagheri
bagheriut.ac.ir

دکتر محمد حسن حائری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

a-haeri-m.profcms.um.ac.ir/fa/index.html
haeri-mum.ac.ir
0000-0002-3641-3320

دکتر حسین صابری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

saberi.profcms.um.ac.ir
saberium.ac.ir
0000-0001-7224-5494

دکترسید محمدتقی قبولی درافشان

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

ghabooli.profcms.um.ac.ir/
ghaboolium.ac.ir
0000-0002-4265-7700

دکتر جلیل قنواتی

حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~ghanavaty
ghanavatyut.ac.ir

دکتر محسن ملک افضلی اردکانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد جامعه المصطفی (ص) العالمیه

prof.miu.ac.ir/fa/ScholarMainpage.html?UserID=2811&DataID=101ID2811#101ID2811
mohsenmalekafzaliyahoo.com

دکتر سیدمصطفی محقق احمدآبادی(داماد)

حقوق استاد گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375417
m_mohagheghsbu.ac.ir

دکتر حسین ناصری مقدم

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

naseri1962.profcms.um.ac.ir/
naseri1962um.ac.ir
0000-0002-9399-8863

ویراستار انگلیسی

دکتر سیدمحمدهادی قبولی درافشان (مترجم)

فقه و مبانی حقوق اسلامی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

h.ghaboli.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
h.ghabolium.ac.ir
0000-0003-3227-2169

علیرضا کتابدار (مترجم)

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

alirezaketabdargmail.com

کارشناس نشریه

شاه سمن شاهرخ شاهیان

ادیان و عرفان کارشناس نشریه، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

sh.shahrokhum.ac.ir
38803863(51)98+

صفحه آرا

حسین ذکاوتی زاده

تاریخ و تمدن ملل اسلامی صفحه آرا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

zekavatizadegmail.com