اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمدتقی فخلعی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

m-fakhlaei.profcms.um.ac.ir
fakhlaeium.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر محمدتقی فخلعی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

m-fakhlaei.profcms.um.ac.ir
fakhlaeium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اکبر ایزدی فرد

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

rms.umz.ac.ir/~izadifard/
ezadifardumz.ac.ir

دکتر احمد باقری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ftis.ut.ac.ir/~bagheri
bagheriut.ac.ir

دکتر محمد حسن حائری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

a-haeri-m.profcms.um.ac.ir/fa/index.html
haeri-mum.ac.ir

دکتر حسین صابری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

saberi.profcms.um.ac.ir
saberium.ac.ir

دکترسید محمدتقی قبولی درافشان

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

ghabooli.profcms.um.ac.ir/
ghaboolium.ac.ir

دکتر جلیل قنواتی

حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~ghanavaty
ghanavatyut.ac.ir

دکتر محسن ملک افضلی اردکانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد جامعه المصطفی (ص) العالمیه

prof.miu.ac.ir/fa/ScholarMainpage.html?UserID=2811&DataID=101ID2811#101ID2811
mohsenmalekafzaliyahoo.com

دکتر سیدمصطفی محقق احمدآبادی(داماد)

حقوق استاد گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375417
m_mohagheghsbu.ac.ir

دکتر حسین ناصری مقدم

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

naseri1962.profcms.um.ac.ir/
naseri1962um.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر سیدمحمدهادی قبولی درافشان (مترجم)

فقه و مبانی حقوق اسلامی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

h.ghaboli.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
h.ghabolium.ac.ir

علیرضا کتابدار (مترجم)

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

alirezaketabdargmail.com

کارشناس نشریه

شاه سمن شاهرخ شاهیان

ادیان و عرفان کارشناس نشریه، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

sh.shahrokhum.ac.ir
38803863(51)98+

صفحه آرا

حسین ذکاوتی زاده

تاریخ و تمدن ملل اسلامی صفحه آرا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

zekavatizadegmail.com