اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمدتقی فخلعی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/fakhlaei/
fakhlaeium.ac.ir
0000-0001-5173-3165


دکتر محمد تقی فخلعی، استاد و عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد.

سردبیر فصلنامه علمی فقه و اصول از سال 1385- تاکنون.

مدیر مسئول فصلنامه علمی فقه و اصول از سال 1395- تاکنون.

سوابق تحصیلی:

کارشناسی: رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1373.

کارشناسی ارشد: رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1375.

دکتری: رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، 1381.

تحصیلات حوزوی: پایان کفایتین از دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد، سال 1375.

مهم ترین علایق پژوهشی:

فقه سیاسی

فقه جزائی

فقه مدنی

فقه عبادی

فلسفه فقه

اصول فقه

پژوهش در تراث

Google Scholar

مدیر مسئول

دکتر محمدتقی فخلعی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/fakhlaei/
fakhlaeium.ac.ir
0000-0001-5173-3165

اعضای هیات تحریریه

دکتر جواد ایروانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

razavi.ac.ir/fa/63894/%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
irvani_javadrazavi.ac.ir
0009-0002-3423-8765

دکتر علی اکبر ایزدی فرد

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

rms.umz.ac.ir/~izadifard/
ezadifardumz.ac.ir

دکتر احمد باقری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ftis.ut.ac.ir/~bagheri
bagheriut.ac.ir

دکتر محمد حسن حائری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/haeri-m/
haeri-mum.ac.ir
0000-0002-3641-3320

دکتر عباسعلی سلطانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/soltani/
soltanium.ac.ir
0000-0001-9063-6384

دکتر حسین صابری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

saberi.profcms.um.ac.ir
saberium.ac.ir
0000-0001-7224-5494

دکترسید محمدتقی قبولی درافشان

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

ghabooli.profcms.um.ac.ir/
ghaboolium.ac.ir
0000-0002-4265-7700

دکتر جلیل قنواتی

حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~ghanavaty
ghanavatyut.ac.ir

دکتر محسن ملک افضلی اردکانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد جامعه المصطفی (ص) العالمیه

kms.bou.ac.ir/professor/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C/
mohsenmalekafzaliyahoo.com

دکتر سیدمصطفی محقق احمدآبادی(داماد)

حقوق استاد گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

facultymembers.sbu.ac.ir/m.damad/fa/?page_id=4
m_mohagheghsbu.ac.ir

دکتر حسین ناصری مقدم

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

naseri1962.profcms.um.ac.ir/
naseri1962um.ac.ir
0000-0002-9399-8863

ویراستار انگلیسی

دکتر سیدمحمدهادی قبولی درافشان (مترجم)

فقه و مبانی حقوق اسلامی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

h.ghaboli.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
h.ghabolium.ac.ir
0000-0003-3227-2169

علیرضا کتابدار (مترجم)

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

alirezaketabdargmail.com

کارشناس نشریه

شاه سمن شاهرخ شاهیان

ادیان و عرفان کارشناس نشریه، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

sh.shahrokhum.ac.ir
38803863(51)98+

صفحه آرا

حسین ذکاوتی زاده

تاریخ و تمدن ملل اسلامی صفحه آرا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

zekavatizadegmail.com