اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمدتقی فخلعی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

m-fakhlaei.profcms.um.ac.ir
fakhlaeium.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر محمدتقی فخلعی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

m-fakhlaei.profcms.um.ac.ir
fakhlaeium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اکبر ایزدی فرد

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

rms.umz.ac.ir/~izadifard/
ezadifardumz.ac.ir

دکتر احمد باقری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ftis.ut.ac.ir/~bagheri
bagheriut.ac.ir

دکتر محمد حسن حائری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

a-haeri-m.profcms.um.ac.ir/fa/index.html
haeri-mum.ac.ir

دکتر حسین صابری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

saberi.profcms.um.ac.ir
saberium.ac.ir

دکترسید محمدتقی قبولی درافشان

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

ghabooli.profcms.um.ac.ir/
ghaboolium.ac.ir

دکتر جلیل قنواتی

حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~ghanavaty
ghanavatyut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر لیندا کلارک

مطالعات اسلامی استاد گروه مطالعات اسلامی، دانشگاه کونکوردیا کانادا، مونترآل، کانادا

lynda.clarkeconcordia.ca

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیدمصطفی محقق احمدآبادی(داماد)

حقوق استاد گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375417
m_mohagheghsbu.ac.ir

دکتر حسین ناصری مقدم

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

naseri1962.profcms.um.ac.ir/
naseri1962um.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر سیدمحمدهادی قبولی درافشان (مترجم)

فقه و مبانی حقوق اسلامی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

h.ghaboli.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
h.ghabolium.ac.ir

کارشناس نشریه

شاه سمن شاهرخ شاهیان

ادیان و عرفان کارشناس نشریه، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

sh.shahrokhum.ac.ir
38803863(51)98+

صفحه آرا

حسین ذکاوتی زاده

تاریخ و تمدن ملل اسلامی صفحه آرا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

zekavatizadegmail.com