عدم قبول مقالات ارسالی جدید

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند، مجله فقه و اصول از بررسی مقالات جدید از آغاز تا پایان تیرماه 1401 معذور است.