دوره و شماره: دوره 41، شماره 2 - شماره پیاپی 83، دی 1388، صفحه 1-244 (پاییز و زمستان 1388) 
نگرشی در اخبار تحلیل،نفی ضمان خمس سابق بر ملکیّت شیعه

10.22067/fiqh.v0i0.3157

حمیده عبداللهی علی بیک؛ علی مظهرقراملکی؛ عابدین مؤمنی؛ سیدمحمدرضا امام