دوره و شماره: دوره 41، شماره 2، زمستان 1388 
4. نگرشی در اخبار تحلیل،نفی ضمان خمس سابق بر ملکیّت شیعه

10.22067/fiqh.v0i0.3157

حمیده عبداللهی علی بیک؛ علی مظهرقراملکی؛ عابدین مؤمنی؛ سیدمحمدرضا امام