دوره و شماره: دوره 45، شماره 4 - شماره پیاپی 95، زمستان 1392، صفحه 158-1