موضوعات = فقه مدنی
تأملی در مفهوم عقد امانی و نقدی بر شمول ادله عدم ضمان امین بر عقود امانی غیراحسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2022.74887.1279

منصوره بکایی؛ محمد تقی فخلعی؛ سیدمحمدهادی قبولی درافشان


درنگی در چیستی و مبانی «صلح قهری» در فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.80190.1503

رضا آوان؛ حسین ناصری مقدم؛ سیدمحمدتقی قبولی درافشان


نگاهی نو به جایگاه عدالت شاهد و طرق احراز آن، در فقه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.80737.1524

محمد مهدی الشریف؛ رضا قاسمی رستمی؛ سید محسن قائم فرد؛ سید وحید صادقی


واکاوی علل اختلاف فقیهان در موضوع شناسی فقهی (مطالعه موردی: اعانه بر حرام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.22067/jfiqh.2023.79434.1472

مرتضی فخار شاکری؛ محمد تقی فخلعی؛ سیدمحمدتقی قبولی درافشان


بررسی فقهی و حقوقی مالکیت پسماندهای جامد شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.81496.1557

اسماعیل نعمت اللهی


تأملی فقهی و حقوقی بر ماده 326 قانون مدنی(خرید کالای غصبی با علم به غصب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.84903.1675

سیدهانی صابری؛ سیدمحمدهادی قبولی درافشان؛ محمد حسن حایری


بازپژوهی معناشناختی «مال» از منظر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22067/jfiqh.2024.81361.1550

جواد سلطانی فرد؛ احمد علی یوسفی؛ احمد محمدی


بازکاوی حکم نمای متصل در خیار تفلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22067/jfiqh.2024.87798.1773

محمدحسن حائری؛ خدیجه احمدنژاد


تأثیر بیهوشی و اغما بر روابط حقوقی مغمی علیه ( درنگی در تمایز اغما با اسباب حجر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22067/jfiqh.2024.81992.1574

مریم بلندی برزکی؛ محمد مهدی الشریف


پژوهشی پیرامون مالیت «ارزهای رمزنگاری شده» با نگاهی بر اندیشه فقهی امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1403

10.22067/jfiqh.2024.83559.1618

جواد سلطانی فرد


بیع مسترسل؛ بازپژوهی ماهیت، آثارو ارتباط سنجی با بیع به حکم یکی از متعاقدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1403

10.22067/jfiqh.2024.87461.1766

نبی سبحانی؛ کریم کوخایی زاده


تحلیل فقهی و حقوقی از منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد

دوره 56، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 37-64

10.22067/jfiqh.2023.80302.1509

سید حسین تهامی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی؛ اعظم انصاری


جایگاه قبول در وقف

دوره 56، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 251-271

10.22067/jfiqh.2022.73901.1383

غلامرضا یزدانی؛ سید محسن موسوی فر


امکان فقهی استناد به قاعدۀ تسبیب در مسئولیت قراردادی

دوره 55، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 105-130

10.22067/jfiqh.2022.72266.1174

سید محمد حسن موسوی خراسانی؛ محمدعلی سعیدی


معاملات سفهی در بازار رمزارزها با تأکید بر آرای امام خمینی(ره)

دوره 55، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 265-292

10.22067/jfiqh.2022.72432.1187

احمدعلی یوسفی؛ احمد محمدی؛ زهرا وطنی؛ حامد حاجی علی میرزایی


مبانی فقهی مدیریت تعارض منافع

دوره 55، شماره 3، آذر 1402، صفحه 147-167

10.22067/jfiqh.2022.76668.1372

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی


مفهوم غبطه و سازوکارهای تشخیص آن در امور مولی‌علیه

دوره 55، شماره 3، آذر 1402، صفحه 169-191

10.22067/jfiqh.2022.75406.1305

سعید نظری توکلی؛ سید حسن داودالموسوی