موضوعات = اصول فقه
بررسی تاثیر عامل روانشناختی در تناقض روش استنباطی برخی فقیهان متاخر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22067/jfiqh.2021.68539.1044

حمید مؤذنی بیستگانی؛ محمد رضا کیخا


واکاوی مانعیت «تعارض» در حجیت اصل مثبت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22067/jfiqh.2021.69471.1075

زهرا وطنی؛ احمد محمدی؛ جواد سلطانی فرد


اصول فقه، وضع‌گرایی و چالش‌های فلسفی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22067/jfiqh.2021.62633.0

سید محسن کاظمی


نظریه «أصالۀالوثاقۀ» به مثابه توثیق عام برای مُهمَلین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.71117.1137

رضا میهن دوست؛ حمید درایتی؛ سید محمد باقر قدمی


بازشناسی مواجهه علامه حلّی با اخبار آحاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.70738.1122

حامد مصطفوی فرد؛ مهدی عبادی


ریشه‌های پیدایش مکتب اخباری گری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.70480.1108

حامد مصطفوی فرد


پیشنهادی برای تغییر نظام حجیّت در اصول فقه؛ حجّت معرفتی یا احتیاط عقلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.72453.1182

محمد حسین صفایی


فرآیندسازی کشف مرتبه تنجّز حکم شرعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.70501.1109

رضا میهن دوست؛ سیدمحمد باقر قدمی


معیار پذیرش روایات در اندیشه وحیدبهبهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.70477.1107

حامد مصطفوی فرد؛ مهدی عبادی


پژوهشی در قاعده اولویت تعیین بر تخییر (ماهیت، اقوال و مستندات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.70651.1120

فائزه حداد محمدآبادی؛ محمد حسن حائری؛ محمدتقی فخلعی


بررسی نسبت واژه تسالم با مفاهیم مشابه آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.22067/jfiqh.2022.70216.1106

فاطمه فلاح تفتی


شناسایی نظریه عدم امکان ردع بنائات مبتنی بر عقلانیت در سایه بررسی دیدگاه‌های محقق اصفهانی و شهید صدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.22067/jfiqh.2022.72805.1200

علی اصغر افشاری؛ حمید انصاری


قلمرو تأثیر سؤال راوی با محوریّت قاعدۀ العبرة

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22067/jfiqh.2022.72671.1197

محمد زنده دل؛ سید علی دلبری


واکاوی در توسعه دامنه قاعده تسامح در ادله سنن به اخبار عامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22067/jfiqh.2022.74379.1260

سید علی دلبری؛ البرز محقق گرفمی؛ صدیقه اسلامی زیدانلو


تفاوت های ضوابط استنباطی در احکام عبادی و غیر عبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22067/jfiqh.2022.74353.1257

سعید ضیائی فر


تخریج روایات قصه سمره بن جندب جهت استنباط قاعده‌ لا ضرر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.74463.1264

احمد ارشاد؛ عباس یعقوب زاده مجرد؛ صادق طهوری (نوروزی)


واکاوی اعتبار قاعدۀ الحاق مشکوک به اعم اغلب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.74840.1276

مصطفی دهقان


بازتاب و کارکردهای پدیدة عموم بلوا در مسائل اصول فقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.75669.1323

فاطمه ژیان


پژوهشی در اسناد و اعتبار حدیث رفع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.73959.1239

عبدالله جوان


گسترۀ ترک استفصال در استنباطات فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.74719.1271

محمد زنده دل


اثرپذیری فیض کاشانی از محقق اردبیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

10.22067/jfiqh.2022.76467.1368

ملیحه قنبریان؛ محمد تقی فخلعی؛ علیرضا عابدی سرآسیا


روش‌شناسی کشف مذاق شارع(مطالعه موردی: حکم رجوع در هبۀ زوج به زوجه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

10.22067/jfiqh.2022.78916.1451

عبدالحمید واسطی


ضابطه‌مند کردن قاعدۀ ترک استفصال و تبیین برخی کاربستهای آن در دانش اصول فقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22067/jfiqh.2022.78657.1441

البرز محقق گرفمی؛ سید علی دلبری


اصطلاح شناسی و شبهه زدایی «قضیّة فی واقعة»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

10.22067/jfiqh.2022.76437.1362

محمد زنده دل


دکترین مثبت و منفی؛ همگرایی یا واگرایی (مطالعه تطبیقی در اصول فقه و فلسفه اخلاق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

10.22067/jfiqh.2022.77127.1392

مهدی نریمانپور؛ محمد بهرامی خوشکار؛ مسعود نریمانپور