بررسی شرط معاصرت سیرۀ عقلا با عصر معصومان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در دیدگاه کلاسیک اصولی، رکن اصلی حجیت سیرة عقلا، برخورداری از امضای معصوم است. بدین مناسبت کثیری از اصولیان موضوع معاصرت سیرة عقلا با عصر معصومان را مطرح کرده اند. در این پژوهش پس از تبیین دیدگاه های سه گانه اصولیان دایر بر لزوم امضا، احراز عدم ردع، و کفایت عدم ثبوت ردع با ارائه راه حل های شش گانه کوشش شده است با تردید افکنی در شرط لزوم معاصرت سیرة راهی به سوی تعمیم حجیت سیرة عقلا به سیرة های حادث در ادوار پس از معصومان گشوده و گامی به سوی حل معضل سیرة های نوپیدا و بسط کارایی سیرة در استنباط فقهی بر اساس نیازهای معاصر به پیش نهاده شود.
کلید واژه ها: سیرۀ عقلا، امضا، عدم ردع، سیرة نو پیدا، ارتکاز عقلایی.

CAPTCHA Image