اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها                  

20          

تعداد شماره‌ها                   

62       

تعداد  مقالات منتشر شده

556       

تعداد مقالات پذیرفته شده

843       

درصد پذیرش

32           

تعداد مقالات رد شده      

 1,516        

درصد عدم پذیرش 

 58           

   

 اطلاع رسانی در مورد هزینه

​به آگاهی محققان عزیز می‌رساند به موجب بندهای یک از ماده 3 و دو از ماده 4 آیین نامه ابلاغی تعیین هزینه پردازش مقاله در مجلات علمی دسترسی باز مصوب 1400/1/23 وزارت عتف، از تاریخ 1400/9/1 دریافت وجه از مقالات ارسالی در مرحله ثبت اطلاعات مقاله لغو می‌شود و فقط از مقالاتی که فرایند داوری را تا پذیرش نهایی طی کنند مبلغ چهارصدهزار تومان در مرحله اعطای گواهی پذیرش مقاله دریافت خواهد شد.

دانلود فایل آیین نامه ابلاغی وزارت عتف

شماره جاری: دوره 53، شماره 3 - شماره پیاپی 126، پاییز 1400، صفحه 194-1 

6. واکاوی قطع و حجیت آن در آیات و روایات

صفحه 127-107

10.22067/jfu.v53i4.45786

امیر محمودی؛ حسین صابری؛ عبدالکریم عبدالهی نژاد


7. تحلیل فقهی دیۀ «جراحات نافذه»

صفحه 146-129

10.22067/jfu.v53i3.86219

علیرضا ملاشاهی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ عبداله بهمن پوری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان