اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره ها 

28          

تعداد شماره‌ها             

87       

تعداد  مقالات منتشر شده

767       

تعداد مقالات پذیرفته شده

869       

درصد پذیرش

32           

تعداد مقالات رد شده      

 1,645        

درصد عدم پذیرش 

 60           

میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی کمتر از 10 روز

اطلاع رسانی در مورد هزینه

​به آگاهی محققان عزیز می‌رساند طبق آیین نامه جدید ابلاغی معاونت محترم پژوهشی وزارت عتف مصوب 1401/02/24 در مورد تعیین هزینه پردازش مقاله و شیوه پرداخت در مجلات علمی دسترسی باز و مصوبه هیأت تحریریه نشریه فقه و اصول، از تاریخ 1401/03/17 از مقالاتی که فرایند داوری را تا پذیرش نهایی طی کنند مبلغ پانصدهزار تومان در مرحله اعطای گواهی پذیرش مقاله دریافت خواهد شد.

دانلود فایل آیین نامه جدید ابلاغی وزارت عتف

شماره جاری: دوره 54، شماره 1 - شماره پیاپی 128، خرداد 1401، صفحه 1-178 

اکراه تخییری

صفحه 29-46

10.22067/jfiqh.2020.86719

احمد باقری؛ عابدین مومنی؛ سید محمود هل اتایی


بازخوانی قصاص مادر در برابر قتل فرزند در پرتوِ مقاصد شریعت

صفحه 47-63

10.22067/jfiqh.2021.88742

سیده نگین حسن زاده خباز؛ سید محمد جواد ساداتی؛ علی الهی خراسانی


حکم سرایت جنایت عفو شده

صفحه 157-176

10.22067/jfiqh.2021.88337

مهدی موحدی محب؛ حسن پورلطف اله؛ سید سجاد محمدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان