اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها                  

20          

تعداد شماره‌ها                   

62       

تعداد  مقالات منتشر شده

543       

تعداد مقالات پذیرفته شده

840       

درصد پذیرش

33           

تعداد مقالات رد شده      

 1,455        

درصد عدم پذیرش 

 57           

   

 اطلاع رسانی در مورد هزینه

طبق مصوبه جلسه مورخ 1399/10/30 هیئت تحریریه مجله فقه و اصول، لازم است نویسندگان مقالات ارسالی، مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه های داوری پرداخت کنند. این مبلغ پس از بررسی اولیه مقاله توسط سردبیر و احراز قابلیت ارسال به داوری توسط سامانه و به صورت برخط درخواست و از طریق درگاه مربوط پرداخت می شود.

 

شماره جاری: دوره 53، شماره 3 - شماره پیاپی 126، پاییز 1400، صفحه 194-1 

6. واکاوی قطع و حجیت آن در آیات و روایات

صفحه 127-107

10.22067/jfu.v53i4.45786

امیر محمودی؛ حسین صابری؛ عبدالکریم عبدالهی نژاد


7. تحلیل فقهی دیۀ «جراحات نافذه»

صفحه 146-129

10.22067/jfu.v53i3.86219

علیرضا ملاشاهی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ عبداله بهمن پوری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان