اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره ها 

28          

تعداد شماره‌ها             

89       

تعداد  مقالات منتشر شده

779       

تعداد مقالات پذیرفته شده

891       

درصد پذیرش

32           

تعداد مقالات رد شده      

 1,695        

درصد عدم پذیرش 

 60           

میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی کمتر از 10 روز

اطلاع رسانی در مورد هزینه

​به آگاهی محققان عزیز می‌رساند طبق آیین نامه جدید ابلاغی معاونت محترم پژوهشی وزارت عتف مصوب 1401/02/24 در مورد تعیین هزینه پردازش مقاله و شیوه پرداخت در مجلات علمی دسترسی باز و مصوبه هیأت تحریریه نشریه فقه و اصول، از تاریخ 1401/08/17 از مقالاتی که فرایند داوری را تا پذیرش نهایی طی کنند مبلغ ششصدهزار تومان در مرحله اعطای گواهی پذیرش مقاله دریافت خواهد شد.

دانلود فایل آیین نامه جدید ابلاغی وزارت عتف

شماره جاری: دوره 54، شماره 3 - شماره پیاپی 130، آبان 1401، صفحه 1-230 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان