فهرست داوران نشریه

داوران نشریه (1400-1403)
نام داور رتبه علمی سازمان/دانشگاه شهر - کشور Orcid ID Researcher ID
ابراهیمی، رحیمه استادیار دانشگاه شهید مطهری تهران-ایران    
احدی، سیف اله استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان      
احمدزاده، سید مصطفی استادیار  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی      
اسکندری، مصطفی مدرس حوزه علمیه      
اسماعیلی زاده، عباس دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد-ایران 0000-0002-9675-3511  
الهی خراسانی، علی استادیار پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی مشهد-ایران    
الهی خراسانی، مجتبی استادیار دفتر تبلیغات اسلامی مشهد مشهد-ایران 0000-0002-0665-1504  
امامی، عبدالسلام دانش آموخته دکتری، فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد-ایران    
امیرحسینی، امین دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی (ره) تهران-ایران    
باریکلو، علی رضا استاد دانشگاه تهران تهران-ایران    
باقری، احمد استاد دانشگاه تهران تهران-ایران    
بهمن پوری، عبداله دانشیار دانشگاه یاسوج یاسوج-ایران    
تمدن، حمیدرضا دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق علیه السلام      
تولائی، علی دانشیار  دانشگاه یزد یزد-ایران    
جهانگیری، محسن دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد-ایران    
جواهری، محمدرضا استادیار دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد-ایران    
حسینی، سیدحسین دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد-ایران 0000-0001-9132-2731  
حسینی، سیدمحمد استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی      
حسینی شاهرودی، سید مرتضی استاد دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد-ایران 0000-0003-2451-9088  
حقیقت پور، حسین استادیار دانشگاه یزد یزد-ایران    
خرقانی، حسن دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد-ایران    
خیاط، علی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد-ایران    
درایتی، حمید مدرس حوزه علمیه مشهد مشهد-ایران 0000-0002-3609-4614  
راغبی، محمدعلی دانشیار دانشگاه قم قم-ایران    
ربانی بیرجندی، محمدحسن مدرس دفتر تبلیغات اسلامی      
رحمانی، علی استادیار دانشگاه باقرالعلوم      
رستمی، محمدحسن دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد مشهد-ایران 0000-0002-2432-0346  
رضائی راد، عبدالحسین دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز-ایران    
رضایی، مجید استادیار دانشگاه مفید      
زرقی (حکیمی صدر)، موسی استادیار  دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار-ایران    
ساداتی، سید محمد جواد استادیار دانشگاه فردوسی مشهد مشهد-ایران 0000-0003-1894-9719  
ساردوئی نسب، محمد دانشیار دانشگاه تهران تهران-ایران    
شفیعی، علی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی      
شیرازی، سید رضا استادیار  بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی مشهد-ایران 0000-0001-8112-4408  
صدر، موسی مدرس دفتر تبلیغات اسلامی مشهد مشهد-ایران    
ضیائی، محمد عادل دانشیار دانشگاه تهران تهران-ایران    
طالقانی، سید علی استادیار باقرالعلوم علیه السلام      
طباطبایی، سید محمود استادیار دانشگاه فردوسی مشهد مشهد-ایران 0000-0002-1146-8536  
عابدی سرآسیا، علیرضا دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد مشهد-ایران 0000-0002-5292-8009  
عبدخدایی، بشری مدرس  دانشگاه فردوسی مشهد مشهد-ایران    
علمی سولا، محمدرضا دانشیار  دانشگاه فردوسی مشهد مشهد-ایران 0000-0001-9480-5325  
علوی، سید جعفر استادیار دانشگاه علوم اسلام رضوی مشهد-ایران    
علیزاده نوری، عطیه دانش آموخته دکتری  دانشگاه فردوسی مشهد مشهد-ایران    
علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل دانشیار دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی تهران-ایران    
عنایتی راد، محمد جواد استادیار  دانشگاه فردوسی مشهد مشهد-ایران    
غنی زاده، مهدیه دانش آموخته دکتری، فقه و مبانی حقوق اسلامی سیستان و بلوچستان      
غوث، حسن استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند بیرجند-ایران    
فقیه اسفندیاری، مصطفی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد-ایران    
قبولی درافشان، سید محمد مهدی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد مشهد-ایران 0000-0001-7604-7241  
قبولی درافشان، سید محمد هادی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد مشهد-ایران 0000-0003-3227-2169 ABC-3777-2020
کاظمی گلوردی، محمد رضا دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد مشهد-ایران    
گرایلی، محمدباقر دانشیار جامعه المصطفی العالمیه      
گلباغی ماسوله، سید علی جبار استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان لاهیجان-ایران 0000-0002-5896-2013  
مؤدب، سید رضا استاد دانشگاه قم قم-ایران    
محسنی، سعید دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد مشهد-ایران    
محقق داماد، مریم السادات استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام      
محمدیان، علی استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات قائنات-ایران    
مرتضوی، سیدضیاء دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی      
مرتضوی کاخکی، مرتضی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد-ایران    
مروارید، احمد استادیار  دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد-ایران    
مسعودی، جهانگیر استاد دانشگاه فردوسی مشهد مشهد-ایران 0000-0002-6753-0693  
مقیمی، علی استاد دانشگاه فردوسی مشهد مشهد-ایران 0000-0002-8361-7537 AAB-7028-2020
ملک افضلی اردکانی، مجتبی استادیار دانشگاه یزد یزد-ایران 0000-0001-8676-6813  
مهریزی، مهدی دانشیار  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات      
میرخلیلی، سیداحمد دانشیار دانشگاه میبد      
میرخلیلی، سید محمود دانشیار  دانشگاه تهران  تهران-ایران    
نریمانی زمان آبادی، سید مهدی استادیار دانشگاه مفید      
هادوی نیا، علی اصغر دانشیار  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی      
هدایت نیا، فرج الله دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی      
واسطی، عبدالحمید استادیار  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی      
وحدتی شبیری، سیدحسن دانشیار دانشگاه قم       
یزدانی، غلامرضا استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد-ایران 0000-0002-4133-7772  
یزدانی کمرزرد، محمدمهدی   دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد-ایران    
یوسفی، احمدعلی دانشیار  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی      
یوسفی شیخ رباط، محمد رضا دانشیار دانشگاه مفید