فهرست داوران نشریه

لیست داوران نشریه در سال های 1398 و 1399
نام داور رتبه علمی وابستگی سازمانی
آزاد، علیرضا استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
احدی، سیف اله استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
احمدپور، اکبر دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
اسفندیاری (فقیه)، مصطفی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
اسکندری، مصطفی مدرس حوزه علمیه
اسماعیلی زاده، عباس دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
الهی خراسانی، علی استادیار پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی
الهی خراسانی، مجتبی استادیار دفتر تبلیغات اسلامی مشهد
امامی، عبدالسلام مدرس حوزه و دانشگاه
امیرحسینی، امین دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی (ره)
ایروانی، جواد دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
ایزدی فرد، علی اکبر استاد استاد دانشگاه مازندران
باریکلو، علی رضا دانشیار دانشگاه تهران
بهمن پوری، عبداله استادیار دانشگاه یاسوج
پیروزفر، سهیلا دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
تولائی، علی دانشیار دانشگاه یزد
جلائیان اکبرنیا، علی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
جهانگیری، محسن دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
حائری، محمد حسن استاد دانشگاه فردوسی مشهد
حسینی، سیدحسین دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
حسینی، سیدمرتضی استاد استاد دانشگاه فردوسی مشهد
حقیقت پور، حسین استادیار دانشگاه یزد
حکیم باشی، حسن پژوهشگر و مدرس  حوزه علمیه
خرقانی، حسن دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
خیاط، علی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
درایتی، حمید مدرس حوزه علمیه مشهد
راغبی، محمدعلی دانشیار دانشگاه قم
ربانی بیرجندی، محمدحسن مدرس دفتر تبلیغات اسلامی
رحمانی، علی عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم
رضائی راد، عبدالحسین دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
ساداتی، سید محمد جواد استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
ساردوئی نسب، محمد دانشیار دانشگاه تهران
سعیدی، محمدعلی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
سلطانی، سلطانی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
شاکری، بلال استاد سطح عالی  حوزه علمیه خراسان
شفیعی، علی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
شیخ الاسلامی، عباس استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
شیرازی، سید رضا مدرس حوزه علمیه مشهد 
صابری، حسین استاد دانشگاه فردوسی مشهد
صدر، موسی مدرس دفتر تبلیغات اسلامی مشهد
ضیائی، محمد عادل دانشیار دانشگاه تهران
طالقانی، سید علی استادیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
طباطبایی، سید محمود استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
عابدی سرآسیا، علیرضا استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
علمی سولا، محمد رضا دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
علوی، سید جعفر استادیار دانشگاه علوم اسلام رضوی
علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل دانشیار دانشگاه یاسوج
عنایتی راد، محمد جواد استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
غوث، حسن استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
فخلعی، محمدتقی استاد دانشگاه فردوسی مشهد
قاسمی، محمدعلی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
قافی، حسین مربی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قبولی درافشان، سیدمحمدتقی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
قبولی درافشان، سیدمحمدمهدی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
قبولی درافشان، سید محمد هادی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
قنواتی، جلیل دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
کاظمی گلوردی، محمد رضا استادیار دانشگاه آزاد مشهد
گرایلی، محمدباقر استادیار دانشگاه جامعه المصطفی
گلباغی ماسوله، سید علی جبار استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
محسنی دهکلانی، محمد دانشیار دانشگاه مازندران
محمدیان، علی استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
مرتضوی، سیدضیاء دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مرتضوی کاخکی، مرتضی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
ملک افضلی اردکانی، مجتبی استادیار دانشگاه یزد
ملک افضلی اردکانی، محسن دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
میرخلیلی، سید احمد استادیار دانشگاه میبد
میرخلیلی، سید محمود دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران 
ناصری مقدم، حسین استاد دانشگاه فردوسی مشهد
نریمانی زمان آبادی، سید مهدی استادیار دانشگاه مفید قم
نظری توکلی، سعید دانشیار دانشگاه تهران
یزدانی، غلامرضا استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی