فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات در نشریه فقه و اصول

 • ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه؛ شامل تکمیل مشخصات نویسندگان، بارگذاری مقاله طبق فرمت درخواستی نشریه و ارسال فرم­های تعهدنامه نویسندگان و تعارض منافع
 • مقاله توسط سردبیر نشریه بررسی می­شود. چنانچه نیازمند اصلاحات اولیه باشد، به نویسنده بازگردانده خواهد شد. و در صورت عدم احراز شرایط، مقاله رد و به نویسنده اعلام می­شود.
 • بررسی مشابهت مقاله (چنانچه نشانه ­هایی از سرقت ادبی یافت شود، مقاله رد خواهد شد).
 •  تعیین تیم داوری و ارائه مقاله به 2 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله
 • بررسی مقاله و اعلام نظر توسط داوران به همراه تکمیل فرم ارزیابی و اطلاع به سردبیر در خصوص کیفیت و کمیت مقاله 
 • پس از تکمیل داوری، نظرات داوران در جلسه تحریریه مطرح می­شود. در این مرحله 4 حالت ممکن است:

            الف. در صورت پذیرش مقاله توسط 2 داور و تأیید اعضای تحریریه، مقاله پذیرفته می شود.

            ب. درصورت رد مقاله توسط 2 داور، مقاله از فرآیند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می‌شود.

            ج. درصورت درخواست بازنگری مقاله از طرف داوران (حداقل 2 داور)، مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسندگان برگشت داده می‌شود.

            د. در صورت عدم تکافوی نظرات 2 داور، مقاله برای داور سوم ارسال می­شود.

 • پس از اتمام ارزیابی مقاله توسط داور سوم، در صورت درخواست بازنگری مقاله از طرف داور، مقاله به نویسنده جهت انجام اصلاحات بازگردانده می ­شود.
 • پس از انجام اصلاحات توسط نویسنده، مقاله جهت ارزیابی نهایی برای داور ارسال می­شود. در این مرحله 2 حالت ممکن است:

           الف. پذیرش مقاله در داوری تکمیلی

           ب. عدم پذیرش مقاله در داوری تکمیلی

 • نویسندگانی که مقاله­ های آن‌ها پذیرش می‌شود باید مبلغ شش میلیون ریال جهت هزینه‌های ویراستاری و چاپ مقاله از طریق سامانه نشریه و به صورت برخط به حساب معاونت پژوهشی دانشگاه واریز کنند.

 • مدت انتظار مقاله­ های در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقاله­ های تأیید شده دارد. (حدود یک سال) 
 • لازم به ذکر است شیوه داوری مقاله­ ها در نشریه فقه و اصول دوسر کور است. در کلیه مراحل بررسی مقاله نه نویسندگان از اسامی داوران مطلع خواهند شد و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله.
 • میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات کمتر از 10 روز و میانگین بازه زمانی اتمام فرآیند داوری مقالات و طرح در جلسه تحریریه و اعلام نتیجه نهائی به نویسنده در این نشریه بین 3 تا 5 ماه می‌باشد.