تماس با ما

نشانی دفتر مجله‌: ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، نشریه فقه و اصول

پست الکترونیکی مجله:Jfiqh@ferdowsi.um.ac.ir

آدرس وبگاه: http://jfiqh.um.ac.ir

تلفن تماس:3863-3880(51)98+

 


CAPTCHA Image