اهداف و چشم انداز

 نوع مقالات چاپ شده در نشریه

  مجله فقه و اصول عمدتاً متعهد به برررسی مقالات پژوهشی است و در این راستا داوری مقالات و اعطای پذیرش با رعایت معیارهای پژوهشی انجام می شود.

 حوزه و تخصص نشریه

حوزه فعالیت فصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه، فلسفه فقه و موضوعات میان رشته‌ای، چون فقه و حقوق. این نشریه فقط مقاله‌هایی را منتشر خواهد کرد که حاوی یافته‌های نو و اصیل در زمینه‌های پیش گفته باشد. هیأت تحریریه همواره از دریافت نتایج تحقیقات استادان، پژوهندگان و صاحب نظران استقبال می‌کند.

موضوعات نشریه

 اصول فقه           فقه عبادی

 فلسفه فقه           فقه مقارن

 فقه مدنی            فقه و حقوق خصوصی

 فقه جزایی           فقه و حقوق جزا

 فقه سیاسی          فقه و حقوق خانواده