اهداف و چشم انداز

 نوع مقالات چاپ شده در نشریه

  نشریه فقه و اصول عمدتاً متعهد به برررسی مقالات پژوهشی است و در این راستا داوری مقالات و اعطای پذیرش با رعایت معیارهای پژوهشی انجام می شود.

 حوزه موضوعی و تخصص نشریه

حوزه فعالیت فصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه، فلسفه فقه و موضوعات میان رشته‌ای، چون فقه و حقوق. این نشریه فقط مقاله‌هایی را منتشر خواهد کرد که حاوی یافته‌های نو و اصیل در زمینه‌های پیش گفته باشد. هیأت تحریریه همواره از دریافت نتایج تحقیقات استادان، پژوهندگان و صاحب نظران استقبال می‌کند.

موضوعات نشریه

 اصول فقه                      فقه عبادی                    فلسفه فقه               فقه مقارن            فقه مدنی       

فقه و حقوق خصوصی      فقه جزایی                   فقه و حقوق جزا        فقه سیاسی          فقه و حقوق خانواده

اهداف نشریه

نشریه علمی «فقه و اصول» به منظور تحقق اهداف زیر پذیرای مقالات علمی پژوهشگران عرصه فقه و حقوق و دانش‌های وابسته است:

الف- گسترش و تعمیق نگاه‌های نو به موضوعات و مسائل فقهی و اصولی در پرتو تحولات موضوعی شگرف در عصر و دوران حاضر

ب- پرده‌برداری از ظرفیت‌های ناشناخته دانش فقه در مواجهه با پدیده‌های نوظهور عصر حاضر ، بازآرایی شبکه مسائل فقهی و کشف راهکارها و راه‌حل‌های جدید در رویارویی با این پدیده‌ها.

ج- کاربردی کردن مسائل فقهی و اصولی و ترجیح آن بر بسندگی به مباحث نظری، ذهنی و انتزاعی صرف.

د- تعمیق و گسترش فرهنگ نقد و بازخوانی تراث فقهی در زمینه گفتمان‌ها، نظریات، رویکردها، قواعد کلی و مسائل فقهی و اصولی.

ه- شناسایی گره‌ها و بن‌بست‌های حقوقی و قانونی کشور و ارائه راهکارهای علمی اصلاح، تکمیل و ویرایش قوانین با باستفاده از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های شناسایی شده فقه.

یادآوری مهم

نشریه  فقه و اصول فقط مقالاتی را بررسی خواهد کرد که قبلاً در جای دیگر چاپ و یا هم‌زمان برای نشریه‌ای دیگر نیز فرستاده نشده باشند.