راهنمای نویسندگان

 نویسندگان محترم

طبق دستورالعمل وزارت عتف نویسندگان ملزم به تکمیل فرم تعارض منافع می باشند. همچنین می بایست فایل تعهد نویسندگان نیز تکمیل و ارسال شود. چنانچه فایل های ذکرشده در قالب فرم های ذیل تکمیل و ارسال نشده باشد، مقاله مجدداً به نویسنده بازگردانده خواهد شد.

دانلود فرم تعارض منافع

دانلود فرم تعهد نویسندگان

 

زمینه مطالعاتی

حوزۀ فعالیت فصلنامۀ فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه، فلسفۀ فقه و موضوعات میان رشته‌ای چون فقه و حقوق. این نشریه فقط مقاله‌هایی را منتشر خواهد کرد که حاوی یافته‌های نو و اصیل در زمینه‌های پیش‌گفته باشد. هیئت تحریریه همواره از دریافت نتایج تحقیقات استادان، پژوهندگان و صاحب نظران استقبال می‌کند.

 

نوع مقالات

«به آگاهی نویسندگان محترم می رساند مجله فقه و اصول عمدتاً متعهد به برررسی مقالات علمی پژوهشی است و در این راستا داوری مقالات و اعطای پذیرش با رعایت معیارهای پژوهشی انجام می شود؛ از این رو خواهشمندیم مقالات مروری و ترویجی خود را به مجلات دیگر ارسال کنید.»

 

شیوه‌نامۀ تدوین مقالات

دانلود فایل شیوه نامه