راهنمای نویسندگان

شیوه‌نامۀ تدوین مقالات

نویسندگان محترم! قبل از هراقدامی در مورد ثبت و ارسال به شیوه‌نامه تدوین مقالات مراجعه کنید.

دانلود فایل شیوه‌نامه

 نویسندگان محترم مقالات طبق دستورالعمل وزارت عتف نویسندگان ملزم به تکمیل و ارسال دو فرم «تعارض منافع» و «تعهد نویسندگان» صرفاً در قالب‌های پیوست می‌باشند. هرگونه اشکالی در این باره سبب تأخیر در شروع فرایند داوری تا برطرف شدن اشکال خواهد شد.

دانلود فرم تعارض منافع

دانلود فرم تعهد نویسندگان

 

زمینه مطالعاتی

حوزۀ فعالیت فصلنامۀ فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه، فلسفۀ فقه و موضوعات میان رشته‌ای چون فقه و حقوق. این نشریه فقط مقاله‌هایی را منتشر خواهد کرد که حاوی یافته‌های نو و اصیل در زمینه‌های پیش‌گفته باشد. هیئت تحریریه همواره از دریافت نتایج تحقیقات استادان، پژوهندگان و صاحب نظران استقبال می‌کند.

 

نوع مقالات

به آگاهی نویسندگان محترم می رساند نشریه فقه و اصول عمدتاً به برررسی مقالات با عنوان علمی پژوهشی متعهد است و در این راستا داوری مقالات و اعطای پذیرش با رعایت معیار پژوهشی انجام می‌شود؛ از این رو خواهشمندیم از ثبت و ارسال مقالات با رویکرد مروری و ترویجی خودداری کنید.

 

سپاسگزاری

همه افراد یا سازمان‌هایی که به‌گونه‌ای در انجام پژوهش مشارکت داشته و تأثیرگذار بوده و جزو نویسندگان مقاله نیستند و یا تأمین کننده منابع مالی پژوهش هستند بایستی به نحو شایسته در ذیل صفحه نخست مقاله مورد قدردانی واقع شوند.​