درنگی در لزوم تقلید اَعلَم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقالۀ حاضر به بررسی موضوع «لزوم تقلید اعلم» می‌پردازد. به همین منظور، ضمن مقایسۀ ادلۀ موافقان و مخالفان لزوم تقلید اعلم و تبیین نقاط ضعف دیدگاه نخست، چنین نتیجه می‌گیرد که دیدگاه جواز تقلید از مطلق مجتهد، اعم از اعلم و غیر اعلم، خالی از اشکال بوده، بلکه از استحکام و قوّت بیشتری برخوردار است و این نظریه با دیدگاه مشهور در این زمینه، در تضاد است.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image