ترجمۀ مقدمۀ آثار الباقیۀ بیرونی(2)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

نامشخص

چکیده

(این چکیده با نظر کارشناس است)3-مهاجرت بیرونی به غزنه دربارۀ بازگشت بیرونی از ارقانیا به وطنش اطلاع درستی در دست نیست ولی احتمالا قبل از سال 400هـ ق بوده است چون در تاریخ بیهقی در ص 837 جنین نوشته شده:"او تا سال 407به شاهزادۀ مقتول خوارزم ابوالعباس مأمون بن مأمون هفت سال خدمت کرده"بنابراین این سالها باحتمال قوی بین 400-407هـ ق بوده است.دربارۀ اینکه او در این اثتا رل مشاور را در دربارسلاطین داشته به مقالۀ من دربارۀ تاریخ و و قایع خوارزم قسمت دوم صفحه 293-300و قسمت اول ص504مراجعه شود.بعد از مرگ شاهزاده نویسنده ما از طرف شورشیان بالاجبار برکنار شده و احتمالا زندانی گردیده میتوان چنین حدسی زد که او بواسطه مذاکرات دیپلوماسی که مابین خوارزم و غزنه در آ« چندسال فلاکت بار انجام میدادع،در دربار محمود نیز آشنا بوده است.و...

نامشخص
CAPTCHA Image