سید رضی و سید مرتضی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

نامشخص

چکیده

(این چکیده با نظر کارشناس است)چون بررسی محیط زندگی و موطن اصلی دانشمندان کمک شایان توجهی به شناخت ایشان مینماید بنابراین نخست اشاره یی به بغداد لازم بنظر میرسد.گسترش بسیار سریع اسلام در سرزمینهای شرقی،لزوم انتقال پای تخت مسلمانان را ب منطقه یی نزدیک تربه خاور ایجاب مینمود.چه بهتر که مرکزحکومت اسلامی در جوار مناطق آبادی چون سواحل دجله و فرات باشد،گزینش کوفه بعنوان مرکز اسلام از طرف حضرت علی ین ابیطالب علیه السلام هم شاید خالی از این منظور نبوده است،گرچه از شهرهایی چون انبار،بصره،کوفه وسامرا هم گاهگاه بعنوان مرکز مسلمانان تعبیر شده است ولی هیچیک ازاین شهرها به اندازۀ بغداد در14 قرن تاریخ اسلام دارای اهمیت نیست.بغداد شهری است که در دهۀ پنجم قرن دوم هجری بنا،و از نیمۀ دوم همان قرن بعنوان دارالخلافه عباسیان معرفی گردید.و....

نامشخص
CAPTCHA Image