ادله اربعه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

نامشخص

چکیده

(این چکیده برگرفته ازمقدمه مقاله وبا نظر کارشناس است)ادله جمع دلیل است ودلیل درلغت به معنای مرشد،کاشف وچیزی است که بدان استدلال کنند.دراصطلاح علم اصول دلیل به چیزی گویند که بتوان با دید صحیح آن به مطلوب خبری دست یافت.

نامشخص
CAPTCHA Image