تحقیق در حقیقت معاد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

نامشخص

چکیده

(این چکیده برگرفته از مقدمه مقاله و بانظر کارشناس است)بنا بر مبنای محققافلاسفه مشاء وممشای حکیم فاضل ابونصر فارابی و شیخ دانا ابن سینا واتباع آنان از محققان حکمای مشاییه دردوران بابرکت اسلامی که اعاظم آنان مانند فارابی و شیخ رئیس و بهمنیار وخواجه طوسی از مملکت عزیز ما برخواسته اند و بنا بر قواعد مقرردرفلسفه آنان بابرهان نمیتوان معاد جسمانی را اثبات نمودوبرطبق مرام آنان در نفس بعد از مفارقت از بدن جهت صالح از برای تعلق به ابدان نمیماند.بنا و مسلک حکمای اشراقیه اسلام که رئیس آنان و زنده کننده این حکمت شیخ سعیدشهید شهاب الدین سهروردی است نیز معاد جسمانس درست قابل تصحیح نیست.

نامشخص
CAPTCHA Image