سید رضی وسید مرتضی2

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

نامشخص

چکیده

(این چکیده از مقدمه مقاله است وبا نظر کارشناس است)همه تذکره نویسان درباب نام ولقب وکنیه اصلی این دانشمنداتفاق نظر دارندنامش علی لقب او مرتضی وکنیه اش ابوالقاسم است.القاب دیگری هم مانند"الاجل""ذی المجدین"و"علم الهدی"برایش ذکر شده است.سال تولد او به تصریح شاگردان بلافصلش355 هجری قمری است وماه تولد به تصریح شیخ طوسی دارالفهرست رجب است.زادروز او در هیچ یک از منابعی که در دسترس اینجانب بوده نیامده است

نامشخص
CAPTCHA Image