تحریر محل نزاع

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

نامشخص

چکیده

(این چکیده از مقدمه مقاله وبا نظر کارشناس است)وبا نظر درمیان مباحث علمی دانشمندان،که محل اختلاف انظار است،مواردی دیده میشود که مورد نزاع پیش از ورود به مرحله استدلال مشخص ومحدودنگشسته است ودر نتیجه علاوه بر آنکه حقیقتی روشن نشده،وقت ها تلف میشودونیروهای فکری به هدر می رودزیرا یک طرف چیزی را اثبات وطرف مقابل آنرا نفی می نمایدوایجاب وسلب برمحل واحدی توار نداردوگاهی شاید به مشاجرات تند وتلخی منجرشود.از اینرو دانشمندان علم مناظره توصیه میکنندکه در مباحثات علمی چه کتبی باشدو چه شفاهی لازمست قبل از ورود به مرحله استدلال ونقض و ابرام براهین مورد نزاع با تمام حدود وقیودش،روشن ومشخص گردد،وازاین مطلب به"تحریر محل نزاع"تعبیر میشود.

نامشخص
CAPTCHA Image