مقصدالراغب الطالب فی فضائل علی بن ابی طالب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

نامشخص

چکیده

نسختی است بازیافته وکهن ومولف محترم آن حضرت شیخ الاجل،الفاضل البارع الحسین بن محمد بن حسن که ازقدما،اصحاب و مولفین بود.ویرا کتاب دیگری است به نام:نزهة الناظروتنبیه الخاطر.صاحب ریاض می گوید نسخه ای از نزهة الناظر را در آستان قدس رضوی دیده ام وخود نیز نسخه ای دارم که درآخر تصریح به نام مولف کرده.علامه مجلس"ره"درباره کتاب مورد بحث میگوید:مقصد الراغب ...مشتمل براخبار غریبه واحکام نادره ایست که شمه ای از آنها را متذکر خواهم شد.وراجع به مولف ان میگوید:نزیک به عصر شیخ صدوق میزیسته مرحوم حاج آقا بزرگ طهرانی نیز به تبعیت از علامه،صاحب مقد الراغب...را جزو دانایان سده چهارم هجری به حساب آورده وبا توجه به اینکه شیخ صدوق"ره"ب سال381هجری درگذشته.چنین محاسبه ای صحیح بنظرمیرسد.

نامشخص
CAPTCHA Image