بازدیداز چند کشور اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

نامشخص

چکیده

(چکیده این مقاله از مقدمه آ« وبا نظر کارشناس است)یازده ماه مسافرت وبازدیداز کشورهای اسلامیِ ترکیه،لبنان،سوریه،اردن،عربستان
سعودی،مصر،الجزائر،مغرب وآثاراسلامی اسپانیا طبعا توام با خاطراتی است.گرچه هدف اصلی از طی این راه دورودرازدرمدتی نسبتاطولانی وتوقف هفت ماه در قاهره،تحقیق و مطالعه در رشته علوم قرآن وحدیث،کسب اطلاع از نسخ خطی و کتب چاپی وتحقیقات نو دراین دو رشته ونیزوقوف کامل براوضاع واحوال دانشگاه ها وموسسات اسلامی وتماس با دانشمندان واساتید بوده است اما خواه ناخواه مشهودات سفر مجموعه ای از خاطرات را دربردارد که چه بسا دانستن آنها برای دیگران بصیرت وتجربتی همراه داشته باشد.اینک مناسب چنان دیدکه قسمتی از خاطرات سفر راکه بیشترجنبه اسلامی ورابطه ای با علم و دانش دارد بنگاردوتدریجلا دراین مجله نشر دهد.

نامشخص
CAPTCHA Image