بررسی قرائتی منسوب به امیر مؤمنان(ع)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کرمان

چکیده

قرائتی از سوره عصر که مغایر با قرائت های معتبر قرآن کریم می باشد به امیرمؤمنان (ع) نسبت داده شده است، از آن جهت که این قرائت دربردارنده اضافه هایی بر سوره عصر است، پذیرش آن به معنای حذف بخشهایی از قرآن کریم است. بررسی اسناد دو روایتی که این قرائت را به امام (ع) نسبت می دهد، نشان دهنده این است که این روایات از جمله اخبار آحاد است و به جز یک راوی مجهوا الحال کسی آن را نقل نکرده است. ابواسحاق سبیعی تنها کسی است که روایت را از آن راوی نقل کرده است. به روایت های ابواسحاق هم از جهت عدم تصریح به سماع و تحدیث و نیز تدلیس او رجالیان و محدثان اشکالات جدی گرفته اند. علاوه برآن ابواسحاق در سالهای پایانی عمر از ضعف حافظه رنج می برد و قرائت منسوب همراه با اختلاف نیز نقل شده است به گونه ای که این لضطراب و آن اخلال در سند، پذیرش ۀن را ناممکن می سازد.

کلیدواژه‌ها


آل محسن، علی، کشف الحقائق، بیروت، دارالمیزان، 1999م.
آلوسی، محمود بن عبدالله، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار إحیا التراث العربی، بی تا.
ابن أبی حاتم، رازی، عبدالرحمان، الجرح و التعدیل، بیروت، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد الدکن، دار إحیا التراث العربی، 1952م.
ابن أبی عاصم، عمرو، کتاب السنة، تخریج روایات، محمد ناصر الدین البانی،، بیروت، المکتب الإسلامی، 1993م.
ابن أنباری، محمد، الزاهر فی معانی کلمات الناس، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1412ه ق.
ابن جزری، محمد، النشر فی القراءات العشر، بیروت، دارالکتب العلمیة، بی تا.