نقد و بررسی مستندات قانون مجازات اسلامی در خون بهای مسلمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 تهران

چکیده

قانون مجازات اسلامی، برگرفته از فتاوی مشهور فقیهان شیعه، همه موارد شش گانۀ خون بهای مسلمان را «اصل» دانسته و زه کار را در انتخاب هریک از این موارد، آزاد گذارده است.
در نوشتار پیش رو، مستندات فتاوی بالا، طبق ضوابط اجتهاد، نقد و بررسی شده و از نظریه اصالت دینار، در عصر رواج پول، همراه با ذکر دلائل آن، دفاع شده و بر این اساس راه جمع روایات متفاوت در شمار درهم، گاو، گوسفند و حلّه. در مقدار پرداختی دیه شرح داده شده است. همچنین بر عدم موضوعیت عین اصول دیه و کفایت پرداخت بهای آنها، تأکید گردیده و در نهایت نظریۀ مشهور را در انتخاب بزه کار از موارد شش گانه، نقد نموده و به جای آن، نشریه ای نو افکنده و با ذکر شواهدی انتخاب قاضی را مطرح ساخته است.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم
آبی، زین الدین، کشف الرموز فی شرح المختصر ال فع، علی الاشتهاردی، حسین الیزدی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی تا.
ابن اثیر، الکامل، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات اساطیر، 1373ش.
ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، انتشارات المعارف الاسلامیه، 1390ق.
ابن براج، المهذّب، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1406ق.
ابن خرم، علی بن محمد، المحلی، تحقیق احمد محمد شاکر، ارالفکر.
ابن حمزه، طوسی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، قم، مکتبة آیة الله مرعشی، 1408ق.
ابن زهره، غنیة النزوع، ابراهیم البهادری، قم، مؤسسة امام صادق، 1417ق.