امنیت و ابعاد آن در قرآن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

نوشتار حاضر، مطالعه ایی اکتشافی در دستیابی به مفهوم، ابعاد و انواع امنیت بر مبنای قرآن کریم است و می کوشد موضوع حاضر را براساس شواهد قرآنی و از منظرهای معنوی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، اقتصادی، و حقوقی و قضایی، تنویر، تفصیل، تبویب، و تدوین کند و نشان دهد که این کتاب آسمانی دارای دیدگاه مدرن و امروزین درباره مفهوم متحول و پیچیده امنیت است؛ از سویی ایمان و امنیت معنوی، سرچشمه و مبنای اصلی کلیه ابعاد امنیت است و از سویی دیگر میان این ابعاد پیوند و توازن عمیقی برقرار است، ضمن آنکه هرگونه امنیتی و در هر بعد از ابعادآن، در نهایت در ایمان و اعتقادات معنوی و الهی ریشه دارد و هرگونه ناامنی در هر عرصه ایی، سرانجام ریشه اش به بی ایمانی و صفات متقابل ایمان مانند شرک، کفر، ظلم، استکبار و از این قبیل برمی گررد. مومن و صفات ایمانی نیز اصلی ترین خاستگاه صدور کنش های امنیت زاست و می توان در استنتاجی نهایی گفت: بستر سازی حیات معنوی پاک و نیک برای تربیت و تذهیب افراد، چه در حوزه رفتارهای فردی و چه رفتارهای اجتماعی و نیز دورکردن افراد جامعه از حیات سیئه و غیر ایمانی، اصلی ترین ساز و کار تامین امنیت در نظام اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
اسماعیلی، محسن،«امنیت و شریعت»، کتاب نقد، بهار و تابستان79، شماره14، 15، ص262-284.
جمعی از نویسندگان، مبانی اقتصاد اسلامی، تهران:سمت، 1371.
روحانی، محمود، المعجم الأحصایی لالفاظ القرآن الکریم، (فرهنگ آماری کلمات قرآن کریم)، مشهد:آستان قدس رضوی،1368ش.
طباطبایی، محمدحسین، المیزان، قم:انتشارات اسلامی، 1368.
محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، قم:مکتبة الاعلام الاسلامی،1362.