درآمدی بر مباحث و آموزه های ارتباطی نهج البلاغه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشکده صدا و سیما

چکیده

مروری بر نهج البلاغه، با بهره گیری از دانش ارتباطات و مفاهیم آن و با توجه به این که اسلام به طور ذاتی یک مقوله ارتباطی است بیانگر این امر است که بخش هایی از خطبه ها و نامه های امام علی (ع) حاوی آموزه های ارزشمندی در خصوص مباحث و موضوع های ارتباطی می باشد. در این نوشته سعی شده است برخی از این مباحث و آموزه ها، مانند: علل بعثت پیامبران الهی و ماموریت تبلیغی آنان، قرآن، رسانه ای الهی و ویژگی های آن؛ شیوۀ مطلوب گردش اطلاعات بین حکومت و مردم؛ شایعه در خدمت جنگ روانی امویان علیه امام علی(ع)، خبر دادن امام علی(ع) از برخی حوادث و گرفتاری های فراروی جوامع اسلامی بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


نهج البلاغه، ترجمۀ سید جعفر شهیدی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،1380.
آل پورت، گُردن و لئوپستمن، روان شناسی شایعه، ترجمۀ ساعد دبستانی، تهران، سروش، 1372.
دادگران، سید محمد، مبانی ارتباطات جمعی، تهران، انتشارات فیروزه،1379.
شکر خواه، یونس، خبر، تهران، مرکز گسترش آموزش رسانه ها، 1374.