ویژگی های تفسیر فقهی «کنز العرفان» فاضل مقداد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

مازندران

چکیده

کتاب « کنز العرفان فی فقه القرآن» اثر فاضل مقداد (م.826ق) یکی از کتابهای معتبر در تحلیل فقهی – تفسیری آیات الاحکام است. این کتاب به دلیل ویژگی ها و امتیازهای فرراوانش در تفسیر فقهی آیات همواره مورد توجه ارباب دانش واساتید فن بوده است. در این مقاله ضمن اشاره به مهم ترین ویژگی های فقهی آن، از جمله تفسیر آیات الاحکام به ترتیب ابواب فقهی، طرح دقیق اصطلاحات فقهی و ارائه تعریف جامع و مانع از آن، استفاده از استدلال های عقلی در تحلیل و استنباط احکام، به کار بردو قواعد فقهی در تبیین آیات و بهره گیری از اقوال فقیهان امامیّه و عامّه در تفسیر آیات الاحکام، برخی از آراء خاص فقهی و نظریات تأمّل برانگیز او مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


قران کریم
ابراهیمی، محمدحسین، قرض الحسنه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1371ش.
ابن یراج، قاضی عبدالعزیز، المهذّب، چاپ در سلسلة الفقهیّة، علی اصغر مروارید، بیروت، مؤسسه فقه الشّیعه، 1413ق.
بن ندیم، محمد بن اسحاق، کتاب الفهرست، ترجمه وتحقیق: محمدرضا تجدّد، تهران، امیرکبیر،1361ش.
افندی اصبهانی، میرزا عبدالله، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، قم، انتشارات خیّام، 1401ق.
انوار، سیّد عبدلله، فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی، کتب عربی، جلد اول، تهران، انتشارات کتابخانه ملی،1357ش، و جلد دهم چاپ 1358ق.
بجنوردی، سیدمیرزا حسن، القواعد الفقهیّه، قم، دارالکتب العلمیة، 1389ق.