بازشناسی اندیشۀ غلو

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 قم

چکیده

مسئله اصلی این نوشتار، چیستی و چگونگی غلو شیعی به عنوان یکی از آسیبهای دینی- اعتقادی است. از جمله راه های اصولی رسیدن به حل این گونه مسائل، کشب شناختی دقیق از زوایا، نمادها و نمودهای آن است و آن به نوبه خود در گروه ریشه یابیهای تاریخی و فرهنگی و نیازمند مطالعه در زمینه های روان شناسی، انسان شناسی و جامعه شناسی استو اما این نوشته ها تنها با واکاوی مختصری در تاریخ غلو، به مهم ترین مبانی و اصول فکری غلو غیرالحادی و تحلیل برخی محورهای اساسی آن پرداخته و البته بهترین و استوارترین راه داوری در این زمینه را بررسی آثار و نتایج مترتب بر این نوع اندیشه، ازجمله اباحه گری و تأویل های ناروا دیده است.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم
نهج البلاغه الجامع لخطب و رسائل علی بن ابی طالب (ع)، تألیف شریف رضی، تحقیق: صبحی صالح، قم، مرکز البحوث الاسلامیة، 1395ق.
آقا نوری، علی، خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه های شیعی در عصر امامان، قم، 1385ش.
آل کاشف الغطاء، محمدحسین، اصل الشیعة و اصولها، القاهرة، مکتبة النجاح، 1377ق.
ابن بابویه محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمة، دارالکتب
الإسلامیة، 1395ق.
-----------------------، الخصال، قم، جماعة المدرسین فی
الحوزة العلمیة، بیتا.
----------------------،علل الشرائع، نجف، مکتبة الحیدریة،
1386ق.
---------------------، عیون اخبار الرضا (ع)، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، 1401ق.
CAPTCHA Image