حکیم محقق حاج ملاهادی سبزواری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

نامشخص

چکیده

یکی از فلاسفه بزرگ ایرانی بعد از صدرالدیم محمد بن ابراهیم شیرازی (م.1050ه . ق) که در انضار و افکار فلسفی تابع و شارح کلامات اوست حکیم و عارف فرزانه حاج ملاهادی سبزواری(م1212-1288ه ق) است.
این فیلسوف بزرگوار از تلامیذ بنام و برجسته حکیم بارع آخوند ملااسماعیل اصفهانی درب کوشکی و آخوند ملاعلی نوری می باشد و مدت کمی هم بدرس آقا سیدرضی لاریجانی عارف مشهور مدرس نامدار آن عصر حاضر شده است ولی در افکار و عقاید مانند دو استاد بزرگوار خود تابع ملاصدر و مدافع مکتب اوست. لذا در عرفانیات از آنچه که ملاصدرا از کتب عرفا نقل کرده و یا مختار خود قرار داده استتجاوز ننموده استو فیلسوفی است الهی متمایل به عرفان برخلاف مرحوم آقا محمدرضا قمشه ای ک در عرفانیات راسخ و محقق بودو کتب عرفا را مثل اتباع محی الدین تدریس مینموده است و در تدریس کتب فلسفی (فلسفه مشاء و اشراق و کتب ملاصدرا ) کمال مهارت داشت.

........................
.........................
............................
...........................
........................
........................
.............................
.............................
CAPTCHA Image