شعر و شاعری اسرار سبزواری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

دیوان اشعار حکیم متأله  و عارف متشرع حاج ملاهادی اسرار سبزواری اعلی الله مقامه سه بار بطبع رسیده و بهترین چاپ آن با مقدمه و تصحیح آقای سید محمد رضا دائی جواد، و بسرمایه کتابفروشی ثقفی اصفهان در سال 1338 خورشیدی به قطع وزیری و طبع سربی در 160 صفحه نشر یافته و بخشی از آن بذکر افکار فلسفی و عرفانی و صنایع لفظی اشعار حکیم اختصاص دارد.
اگرچه فاضل مصحح در تشخیص خود و تعیین حد متوسط برای اشعار اسرار سبزواری بخطا نرفته است، ولی حق اینست که گفته شود: شاعری دون مقام حکیم است. و تفنن شعری حکما را نباید بحساب شاعری ایشان آورد، چه قصد عمده این طایفه از توسل به شعر بیان افکار فلسفی بوده و غالبا پایبند قیود شعری نبوده اند.

کلیدواژه‌ها


...............................
...................................
.....................................
..................................
CAPTCHA Image