آیات الایات فرقانی اولین کشف الآیات از شهاب الدین احمد بن مدون نیشابوری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

قرآن کریم نه تنها چراغی روشن و مشعلی فروزان  جهت نیل به سعادت دنیوی و اخروی است و از این راه به تربیت نفوس و گسترش فضائل اخلاقی و به طور کلی بسط اعمال صالحه و خیرات، بطور خارق العاده ای موثر بوده و هست بلکه این کتاب جاویدان، در طول تاریخ خود مبدء تحول و نهضت علمی بیسابقه  و سبب پیدایش رشته های مختلف علوم گردیده است. تا حدیکه باید گفت: بجز علوم دخیل (علوم اوائل)  که مسلمانان از ملل پیش از خود و یا ملتهای مجاور، اقتباس کرده اند، سایر علوم و دانشهای اسلامی اعم از تاریخ و علوم ادبی و شرعی و عقائد، همه بلاواسطه یا مع الواسطه ، مقتبس و یا منبعث از قرآن بوده است.

....
............
.................
.......................
..............................
.....................................
...........................................
CAPTCHA Image