مقدمه آیات الآیات فرقانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

نامشخص

چکیده

زیباترین آیتی  که نکته شناسان حقایق قرآنی دیباچه صحایف معانی را به بیان آن مجلی و محلی سازند و خجسته ترین صورتی که حافظان مخازن دقایق فرقانی عنوان جراید سبع مثانی را به ثبت شطری از آن موقع و مرقع گردانند وظایف حمدی تواند بود علت کلمته که رایات ظهور کلام معجز نظامش علی مرورالایام ، در عرصه انانحن نزلنا الذکرو انا له لحافظون مرفوع و منصوب است. و سور صور اعجاز کلمات باهرات کتاب معانی قبابش علی کرورالشهور و الاعوام بر صحیفه لیدبرواآیاته و لیتذکر اولوالاباب مرقوم و مکتوب است.   

...
.......
............
................
.....................
.............................
CAPTCHA Image