ماهیت سنجی اعمال حقوقی احسانی با تحلیل مفهوم قبول و رضایت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس فارابی

2 دانشگاه ترهان پردیس فارابی

3 پردیس قم دانشگاه تهران

چکیده

ادبیات حقوقی در خصوص اعمال حقوقی احسانی از قوت زیادی برخوردار نیست، تعریف کاملی در رابطه با آنها وجود ندارد و ماهیت آنها نیز به درستی شناسایی نشده است. در پژوهش حاضر نخست با شمردن عناصر احسانی بودن عمل حقوقی این نتیجه بدست آمده است که اعمال حقوقی احسانی دسته‌ای از اعمال حقوقی هستند که بدون هیچگونه عوض و تضمینی موجب رسیدن نفعی به طرف مقابل می‌شوند. به نظر می‌رسد راه درست برای شناخت ماهیت اعمال حقوقی تحلیل ماهیت ایجاب و قبول است. ایجاب و قبول در اعمال حقوقی معوض متضمن انتقال مالکیت معوض در قبال انتقال مالکیت عوض است. به همین دلیل مشهور فقیهان ایجاب و قبول را عمل انشایی دانسته‌اند؛ اما قبول در اعمال حقوقی احسانی صرفا تملّک مال طرف مقابل است، بنابراین قبول در این اعمال متضمن انتقال مال نیست و فقط رضایت به مفاد ایجاب است نتیجه آنکه اعمال حقوقی احسانی متشکل از یک ایجاب و رضایت به آن، هستند. از آنجایی که رضایت به عمل حقوقی، واقعه‌ای حقوقی است که بدون نیاز به انشاء و با سکوت و عدم ردع نیز محقق می‌شود ماهیت اعمال حقوقی احسانی ایجاب متوقف بر عدم ردع است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400
  • تاریخ دریافت: 17 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 26 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 24 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 24 آبان 1400