نقد و بررسی تأثیر آراء فلسفی صدرا دربارة«وجود» بر فهم او از آیات قرآن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله تأثیر آراء فلسفی صدرا در مورد«وجود» بر فهم او از آیات قرآن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. به این منظور کلیة کتب تفسیری و فلسفی صدرا مطالعه و مواردی که او تحت تأثیر آراء مذکور از آیات قرآن معانیی غیر از معانی ظاهری برداشت کرده، جمع آوری شده است. سپس با توجه به سایر آیات، روایات، معنای ظاهری، شأن نزول و سیاق آیات مورد بحث و قرائن موجود در آن ها و با توجه به خصوصیاتی که برای موضوع مذکور در فلسفه ذکر شده است و همچنین نظر به استحالة لوازم عقلی برخی از تفاسیر صدرا، صحت و سقم برداشت های مذکور معلوم شده و این نتیجه به دست آمده که از 7 تفسیری که صدرا تحت تأثیر آراء مذکور ارائه داده است، تنها دو مورد را میتوان تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image