درآمدی بر علم تناسب آیات با تأکید بر سورة «جمعه»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

علم تناسب لفظی آیات، یکی از زمینه‌های بررسی قرآن است که نقش بسزایی در فهم آن دارد. این بحث از دیرباز و با عناوین مختلف مطرح شده است و موافقان و مخالفان دربارة آن به جدل پرداخته‌اند.تناسب را می ‌توان در ارتباط میان اجزای یک آیه، پیوند آیات با یکدیگر و نیز پیوستگی سوره‌ها با یکدیگر جستجو کرد.تناسب آیات سورة «جمعه» نمونه‌ای بارز از مسألة مذکور است که در این مقاله مورد تأکید قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image