جست و جو در احوال و آثار شادروان محمود رامیار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

فردوسی

10.22067/jfiqh.2020.60786.0

چکیده

دربارة احوال و آثار قرآن شناس، دین پژوه و استاد نامی دانشگاه مشهد شادروان محمود رامیار این جا و آن جا سخنانی گفته و مطالبی نوشته‌اند؛ اما آن نوشته‌ها عُمدةً ناقص، نامستند و گاه نادرست و مبالغه‌آمیز است. بدین سبب نگارنده با بررسی کتابها و مقالات و مطالعة دقیق پروندة نامبرده که در بایگانی دانشگاه مشهد و دانشکدة الهیات مضبوط است و نیز با تکیه بر اطلاعات شخصی خود و برخی از همکاران معاصر وی کوشیده است تا نقشی از شخصیت و روحیات و نیم قرن تکاپوی این استاد فرهیخته را ترسیم کند. باشد که هم معاصران و هم آیندگان را سودمند افتد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image
دوره 36، شماره 3
شماره پیاپی 66و65 -پاییز و زمستان1383-
بهمن 1383
صفحه 133-164
  • تاریخ دریافت: 07 تیر 1396
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 19 آذر 1399