راوی کتاب سُلَیم در ترازو

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

فردوسی

چکیده

برای بررسی و نقد هر کتاب، دو راه پیش پای پژوهشگر و نقّاد وجود دارد. راه اوّل، بررسی و نقد درونی و راه دوم، بررسی و نقد بیرونی کتاب است که با مطالعه و غوررسی در احوال و افکار پدیده آورنده یا راویان آن، انجام می‌شود. در مؤلّفاتی چون کتاب سلیم بن قیس که با خبر واحد و از طریق یک راوی نقل و عرضه شده است، مطالعه و نقد خارجی کتاب یا بررسی احوال راوی آن، راهگشا و سودمند به نظر می‌رسد. بر این پایه، نگارنده در این مقاله به بررسی و نقد احوال ابان بن ابی عیّاش و تعیین وثاقت یا عدم وثاقت او به صفت «یک راوی حدیث» و به ویژه «یکتا راوی کتاب سلیم بن قیس» پرداخته و در آ‎غاز نشان داده است که تنها راوی و حلقة اتّصال کتاب به سلیم بن قیس، ابان بن ابی عیّاش است سپس از رهگذر یک مطالعة رجال شناختی به این نتیجه دست یافته است که راوی مورد نظر و روایاتش در خور اعتنا و اعتماد به نظر نمی‌رسد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image