پژوهشی دربارة زیارتهای جامعه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

فردوسی

چکیده

زیارت پیشوایان معصوم (ع) آدابی دارد. از جملة آن آداب، خواندن زیارتنامه‌ها و اذکار مخصوصی است که از ائمه (ع) به دست ما رسیده است. عالمان امامی این زیارتنامه‌ها و اذکار را در مطاوی کتابهای حدیث یا در مؤلَّفاتی مستقل ثبت کرده‌اند. در میان زیارتنامه‌های مأثور، زیارتهایی هست که با عنوان «زیارات جامعه» شناخته می‌شود. از میان زیارتهای جامعه، دو زیارت جامعة کبیره و جامعة صغیره از شهرتی ویژه برخوردار است.
نگارنده در این مقاله پس از توصیف زیارتهای جامعه، با مراجعه به کتب اهل فن مقدار اعتبار و ضعف و قوّت این دو زیارت را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که با صرف نظر از صحّت مضامین این دو زیارت، سند زیارت جامعة صغیره از زیارت جامعة کبیره از قوّت و استحکامی بیشتر برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image