انسان آرمانی از منظر هندوییزم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

فردوسی

چکیده

در این مقاله اوصاف و خصال انسان آرمانی و نمونة هندوییزم با توجه به مبانی انسان شناختی و جهان شناختی این مکتب، تحت عناوین ذیل، مورد بررسی قرار گرفته است:
1. جایگاه انسان آرمانی در تعالیم هندو
1 ـ 1. اصول چهارگانة هندو
2 ـ 1. اهداف چهارگانة هندو
3 ـ 1. طرق چهارگانة رستگاری هندو
4 ـ 1. مراحل چهارگانة زندگی هندو
2. انسان آرمانی از منظر مکاتب مختلف هندو
1 ـ 2. انسان آرمانی از دیدگاه مکتب یوگا (Yoga Darśana)، مظهر «یوگا مارگه» یا «طریق ریاضت»
2 ـ 2. انسان آرمانی از دیدگاه مکتب ودانته (Vedānta Darśana)، مظهر «جنانه مارگه» یا «طریق علم»
3 ـ 2. انسان آرمانی از دیدگاه مکتب بکتی (Bhakti)، مظهر «بکتی مارگه» یا «طریق عشق»
لازم به یادآوری است، از میان مکاتب فرعی سه گانه مکتب «ودانته»، بیشتر نظر به «ادوایته ودانته» (Advaita Vedānta) به عنوان مهمترین آنها بوده است.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image