تبیین اندیشه‌های ابتکاری صاحب فصول در علم اصول

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد مشهد

10.22067/jfiqh.2020.60705.0

چکیده

نام و آوازة صاحب فصول و آرای ابتکاری وی نمی‌تواند برای آشنایان با علم اصول، ناشناخته و مجهول باشد. وی که همواره از او با نام اثر عظیمش (فصول) یاد می‌شود، در این کتاب ارزشمند نه تنها در محدودة علم اصول، بلکه در حوزة دانشهای ادبیات، منطق، کلام که در عصر وی با مسایل اصولی در آمیخته بود، نظریات و آرای نو و بدیعی را ارائه داده است.
شخصیّت علمیِ شناخته شدة او و عمق و صلابت اندیشه‌هایش، همة صاحب نظران اصولی پس از وی را تحت تأثیر قرار داده و به موضع‌گیری و نقد واداشته است. نوشتار حاضر سعی دارد مهم‌ترین آرای ابتکاری این اصولیِ نظریّه پرداز و و ژرف اندیش را در حوزة علم اصول تبیین کرده، به نقد و بررسی دیدگاه‌های دیگر اصولیان نام‌آور در این خصوص بپردازد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image
دوره 33، شماره 2
شماره پیاپی 53 و 54 -پاییز و زمستان1380-
بهمن 1380
صفحه 57-100
  • تاریخ دریافت: 07 تیر 1396
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 19 آذر 1399