ماهیت ابراء

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

تهران

10.22067/jfiqh.2020.61762.0

چکیده

گرچه فقها تعاریف مشابهی از ابراء ارائه داده اند و آن را به اسقاط مافی الذمه معنا می کنند اما طبیعت و ماهیت آن معرکة آراء اندیشه وران و صاحب نظران مسائل فقهی و حقوقی است.
این نوشتار ضمن اشاره ای گذرا به یکی از عناصر اصلی ابراء یعنی اسقاط، در پی بررسی تطبیقی آراء و نظریاتی است که در مکاتب مختلف فقهی و حقوقی اظهار شده است.
بی گمان، بحث از ماهیت یک عنوان فقهی، ضرورتی است که محقق را چاره و گریزی از آن نیست، زیرا وقتی مشخص شد که فلان تصرف، عقد است یا ایقاع؟ یا غیر این دو؟ قهرا آثاری که به دنبال هر یک از آنها می آید متفاوت خواهد بود؛ ضمن این که پژوهشگر را به منشأ اختلاف نظر ها آگاه می سازد. ابراء نیز که یک عنوان فقهی است باید از حیث طبیعت و ماهیت آن مورد بررسی قرار گیرد تا راه برای فهم بیشتر و درست تر اظهار نظرهای مختلف صاحبان آراء در مکابت مختلف فقهی و حقوقی هموار شود.

CAPTCHA Image
دوره 32، شماره 2
شماره پیاپی 49 و 50 -پاییز و زمستان1379-
بهمن 1379
صفحه 35-55
  • تاریخ دریافت: 18 تیر 1396
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 19 آذر 1399