مفهوم فقر از دیدگاه دین و دانش نوین و پیامدها و شیوه های رویارویی با آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

فردوسی مشهد

10.22067/jfiqh.2001.42442

چکیده

فقر یک پدیدۀ نامطلوب اجتماعی است که وجود و گستردگی دامنۀ آن در جامعه به پیامدهای زیان بار همه جانبه ای در کوتاه مدت و دراز مدت می انجامد. این پدیده شوم در همۀ ادیان و فرهنگ های بشری نکوهش شده، برای زدودن آن از جامعه راهها و روش های گوناگونی پیشنهاد شده است.
بایک نگرش عمیق در فرهنگ غنی و پربار اسلامی نخست به شناسایی مفهوم فقر پرداخته، پس از آن به ارزیابی مصادیق فقر در جامعه- به ویژه جامعه ایران اسلامی- می پردازیم، سپس به بررسی پیامدها و راه های زدودن یا مقابله با آن خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image
دوره 32، شماره 2
شماره پیاپی 49 و 50 -پاییز و زمستان1379-
بهمن 1379
صفحه 305-324
  • تاریخ دریافت: 19 تیر 1396
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 19 آذر 1399