سماحت و سهولت در شریعت اسلام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

فردوسی مشهد

10.22067/jfiqh.2001.42443

چکیده

این مقاله مشتمل بر مقاله ای است در بیان برخی از آیات و روایات رسیده از طریق شیعه و سنی در اثبات سماجت و سهولت در شریعت اسلام و سپس یادآوری مواردی از ابواب فقهی در همین زمینه از قبیل:باب طهارت، تیمّم با نماز(مانند عدم وجوب قیام در برخی از حالات، جواز جمع میان دو نماز در سفر و حضر، قصر نماز مسافر، قصر نماز خوف)؛ روزه(مانند سقوط روزه در سفر و حال بیماری، و عدم وجوب آن بر سالمندان، ذوالطاش و..)

CAPTCHA Image
دوره 32، شماره 2
شماره پیاپی 49 و 50 -پاییز و زمستان1379-
بهمن 1379
صفحه 325-346
  • تاریخ دریافت: 19 تیر 1396
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 19 آذر 1399