نظر و اندشه در قطعیات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

فردوسی مشهد

10.22067/jfiqh.2001.42445

چکیده

از اساسی ترین شروط سیر و سلوک علمی بعد از روشن شدن مقصد، تشخیص راه است؛ زیرا اگر راه منتهی به هدف، معلوم نباشد، ممکن است سالک در طریق انحرافی و خلاف گام بردارد و هرچه بیشتر تلاش کند از هدف و مطلوب دورتر گردد و به هلاکت و بدبختی ابدی گرفتار شود. از این رو به نظر رسید برای دانشجو و طالب معرفت حقایق و معارف قبل از هرکاری شناخت راه آن لازم است. بدین سبب در این نوشتار به بحث دربارۀ یکی از طرق معرفت در حد توان پرداخته شد. امید این که مفید و مقبول افتد.

CAPTCHA Image
دوره 32، شماره 2
شماره پیاپی 49 و 50 -پاییز و زمستان1379-
بهمن 1379
صفحه 396-420
  • تاریخ دریافت: 19 تیر 1396
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 19 آذر 1399