«درمه» یا شریعت هندویی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

فردوسی مشهد

10.22067/jfiqh.2001.42446

چکیده

درمه، نظام شریعت هندو مبتنی بر قانون کیهانی و ناموس خلقت است. هر فرد هندو که بخواهد به رستگاری و نجات دست یابد، باید زندگی خود را با نظام درمه تطبیق دهد. متون مربوط به درمه، درمه ساستر نامیده می شود. مهم ترین متن درمه ساستر، درمۀ منو است که به نام منوسمرتی یا «قوانین منو» خوانده می شود. منابع مهم درمه عبارتند از: 1-متون شروتی یا متون منزل. 2-متون سمرتی یا متون انسانی. 3-آچار یا عرف. 4- آتم یا وجدان. قوانین درمه از نظر مضمون به سه دسته تقسیم می شود:
1-ورن آسرم درمه یا تکلیف فردی. 2-سادارن درمه یا تکلیف کلی. 3-آپک درمه یا تکلیف اضطراری.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image
دوره 32، شماره 2
شماره پیاپی 49 و 50 -پاییز و زمستان1379-
بهمن 1379
صفحه 421-443
  • تاریخ دریافت: 19 تیر 1396
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 19 آذر 1399