آیین«تبلیغ» در قرآن کریم و سیره رسول اکرم (ص)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

فردوسی مشهد

10.22067/jfiqh.2001.42447

چکیده

پرداختن به مفاهیم جامعه شناختی تبلیغ در بخش نخست این مقاله، به قصد آشنایی با این مفاهیم و به عنوان مدخلی برای ورود به بحث و بررسی مفهوم تبلیغ در قرآن و سنت نبوی است. در این مسیر خودبه خود امکان تطبیق و مقایسه میان دیدگاه های جامعه شناختی تبلیغ با آن چه در اسلام(قرآن و سنت نبوی) در این خصوص مطرح است فراهم می شود.
اسلام به عنوان یکی از ادیان تبلیغی به این مقوله توجه خاصی دارد. در آیات متعددی از قرآن-مستقیم و غیر مستقیم- به موضوع تبلیغ، روشها و قوانین حاکم بر آن، گستردگی و محدودیت آن و... پرداخته شده است. تبلیغ به عنوان وظیفۀ اصلی رسولان الهی، تبلیغ به عنوان یک وظیفۀ همگانی، گستردگی شعاع تبلیغ، شیوه ها و قوانین حاکم بر روند تبلیغات، استقامت در این راه، و سرانجام محدودیت های تاثیر تبلیغات، از موضوعات و عناوینی هستند که به تصریح یا تلمیح و اشاره در قرآن مورد بحث قرار گرفته اند. بررسی در سیره رسول اکرم(ص) نیز به عنوان اولین و بزرگترین مبلغ اسلام، مباحث قابل توجهی در این باره به دست خواهد داد. در این مقاله به دلیل محدودیت، سیره تبلیغی پیامبر(ص) در سه سال اول بعثت، موسوم به سال های دعوت پنهان مورد بررسی قرار گرفته است.

CAPTCHA Image
دوره 32، شماره 2
شماره پیاپی 49 و 50 -پاییز و زمستان1379-
بهمن 1379
صفحه 445-465
  • تاریخ دریافت: 19 تیر 1396
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 19 آذر 1399