رابطۀ ادلّۀ احکام ثانویه با ادلّۀ احکام اولیه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بوعلی سینا، همدان

10.22067/jfiqh.2001.42449

چکیده

از موضوعاتی که پیرامون احکام ثانویه در کتب اصولی و متون فقهی مطرح و به نوبۀ خود از اهمیت خاصی برخوردار است رابطۀ ادلّۀ احکام ثانویه با ادلّۀ احکام اولیه است. در تبیین این موضوع اقوال متعدد ابراز شده است، برخی نسبت بین ادلّۀ احکام ثانویه را با ادلّۀ احکام اولیه تعارض دانسته اند بعضی رابطۀ آن دو را نسبت حاکم و محکوم و گروهی از قبیل خاص و عام فرض کرده اند و عده ای هم به جمع عرفی و نهایتا جمعی قائل به تفصیل شده اند و به طور موردی اظهار نظر کرده اند.
قبل از بیان و توضیح نظریات یاد شده به تعریف احکام اولیه و ثانویه می پردازیم. آن گاه رابطۀ ادلّۀ آن دو را مطابق اقوال مطرح شده تبیین و بررسی می کنیم.

CAPTCHA Image
دوره 32، شماره 2
شماره پیاپی 49 و 50 -پاییز و زمستان1379-
بهمن 1379
صفحه 511-530
  • تاریخ دریافت: 19 تیر 1396
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 19 آذر 1399