دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1347، صفحه 283-1