دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، مهر 1353 
معاد جسمانی

صفحه 91-126

10.22067/jfu.v7i1.66764

سید جلال الدین آشتیانی